Zasady udostępniania Parku w celach edukacyjnych

1. Zajęcia edukacyjne w Parku realizowane są w ramach oferty skierowanej do grup uczniów, studentów i osób dorosłych odbywających zajęcia edukacyjne w Parku w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Parku.

2. Liczebność grupy edukacyjnej ustala się na 30 uczestników.

3. Na każdą grupę, liczącą 30 uczestników zajęć, powinien przypadać, co najmniej jeden opiekun merytoryczny np. nauczyciel bądź pracownik Parku prowadzący zajęcia edukacyjne (przy czym na każde 15 osób do lat 18 powinien przypadać co najmniej 1 opiekun).

4. Uzgodnienie zakresu zajęć odbywa się poprzez dostarczenie do siedziby Parku wypełnionego formularza „Wniosek o rejestrację grupy edukacyjnej", którego obowiązujący wzór dostępny jest na stronie internetowej Parku.

5. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera następujące dane:

1) Nazwę, dane teleadresowe, e-mail szkoły lub placówki oświatowej (zgodnie z ustawą z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty) ubiegającej się o zezwolenie,

2) pieczątkę szkoły lub placówki oświatowej,

3) temat zajęć,

4) liczebność grupy i wiek uczestników zajęć (w przypadku uczniów lub studentów klasa/rok studiów),

5) informację o opiekunach merytorycznych realizujących zajęcia edukacyjne w uzgodnionym zakresie (imię, nazwisko opiekuna, nr tel. do kontaktu w czasie zajęć na terenie Parku),

6) zakres udostępnienia Parku (wnioskowane obiekty i obszary wraz z datą zajęć),

7) zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w celach niezbędnych dla realizacji zadań statutowych Parku,

8) potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszych „zasad".

6. Rozpatrywane będą wnioski zawierające komplet danych, dostarczone na adres Parku w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji przez dyrektora Parku.

7. Dla grup samodzielnie realizujących zajęcia edukacyjne należy wraz z formularzem „Wniosek

o rejestrację grupy edukacyjnej" dostarczyć program zajęć, którego obowiązujący wzór zamieszczono na stronie internetowej Parku (formularz pod nazwą: "Program zajęć edukacyjnych do uzgodnienia z dyrektorem Parku").

8. Wszystkie zajęcia edukacyjne z udziałem pracownika Parku wymagają wcześniejszej rezerwacji terminu i pisemnego potwierdzenia realizacji usługi.

9. Na podstawie zatwierdzonego zakresu zajęć edukacyjnych dyrektor Parku wydaje pisemne zezwolenie, zgodnie z którym nie pobiera się opłat za wstęp do Parku od uczniów i studentów realizujących zatwierdzony przez dyrektora Parku program edukacyjny, a pobiera się jedynie opłatę za wstęp do niektórych obiektów dydaktycznych, w wysokości podanej w Rozdziale 5. ust. II.

10. Zezwolenie wydane będzie imiennie na opiekuna merytorycznego grupy odpowiedzialnego za realizację zajęć edukacyjnych lub pracownika Parku. Zawierać będzie także informację w zakresie: liczby uczestników szkoły, placówki oświatowej biorących udział w zajęciach, udostępnionych obszarów i obiektów Parku oraz terminie ich udostępnienia.

11. Zezwolenie jest dokumentem, który należy posiadać w dniu realizacji zajęć aby okazać w punktach poboru opłat i na każde wezwanie służb Parku.

12. W przypadku braku uzgodnienia zakresu zajęć edukacyjnych dyrektor Parku ma prawo odmówić wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 9.

13. Zajęcia z udziałem pracownika Parku trwają jednorazowo nie dłużej niż 6 godzin i odbywają się

w godzinach pracy pracowników Parku od poniedziałku do piątku z uwzględnieniem terminów i godzin udostępnienia Parku i obiektów dydaktycznych.

14. W razie spóźnienia grupy umówionej na zajęcia dydaktyczne z pracownikiem Parku i braku możliwości zrealizowania ustalonego zakresu zajęć dydaktycznych, Park ma prawo odmówić świadczenia usługi edukacyjnej, co skutkuje wyrejestrowaniem jako grupy edukacyjnej (zezwolenie nie będzie respektowane w punktach obsługi i sprzedaży – grupa ponosi pełne koszty przewidziane w niniejszym zarządzeniu).

15. Grupy liczące powyżej 30 osób nie mogą ubiegać się o rejestrację, jako grupa edukacyjna. Grupom tym nie przysługuje zwolnienie z opłat za wstęp do Parku oraz korzystanie z innych opłat przeznaczonych dla grup realizujących zatwierdzony przez dyrektora program edukacyjny.

16. Rezerwacja zajęć, z udziałem pracownika Parku, dla grup powyżej 30 osób, odbywa się poprzez dostarczenie do siedziby Parku wypełnionego formularza „Wniosek o rezerwację zajęć dla grup powyżej 30 osób", którego obowiązujący wzór zamieszczono na stronie internetowej Parku.

17. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych jest Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie bądź jego filie w Rowach lub Rąbce.

18. Pracownik Parku, wyznaczony do merytorycznej obsługi grupy współpracuje z opiekunem grupy w zakresie realizacji programu i harmonogramu zajęć edukacyjnych oraz powierzonych uczestnikom zadań edukacyjnych.

19. Opiekunowie merytoryczni grup uczniów, studentów i osób dorosłych odbywających zajęcia edukacyjne na terenie Parku mają obowiązek zapoznania się oraz zapoznania uczestników zajęć z ogólnymi przepisami w zakresie ochrony przyrody, BHP a także regulaminami dotyczącymi udostępnienia Parku i odpowiadają za konsekwencje niestosowania się uczestników zajęć do obowiązujących przepisów.

20. Pracownik Parku, prowadzący zajęcia edukacyjne, nie ponosi odpowiedzialności za niezwiązane z realizowaną tematyką czynności (np. kąpiel w morzu) wykonywane przez uczestników zajęć, na które wyraził zgodę opiekun odpowiedzialny za grupę.

21. Park nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego wyposażenia osobistego uczestników zajęć terenowych tj. braku obuwia terenowego, zabezpieczenia przed wiatrem, deszczem i promieniowaniem UV, środków przeciw komarom i kleszczom.

22. Pracownik Parku ma prawo odmowy realizacji zajęć edukacyjnych w przypadku złych warunków atmosferycznych takich jak: silny wiatr, burza, ulewa, mróz.

23. Opiekunowie merytoryczni grupy edukacyjnej odpowiadają za sprzęt i pomoce dydaktyczne powierzane przez pracownika Parku uczestnikom zajęć na czas realizacji zadań edukacyjnych.

24. Zajęcia edukacyjne odbywają się w obiektach i na wybranych ścieżkach edukacyjnych:

1) Ścieżki edukacyjne:

l.p. Nazwa ścieżki edukacyjnej Położenie Długość (km)

1. Ścieżka edukacyjna „Klucki Las" OO Kluki, oddziały 67, 68, 68A, 69, 70, 73, 74, 75. 5 km

2. Ścieżka edukacyjna „Żarnowska" OO Żarnowska, oddziały 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55A, 55B, 56, 57, 58, 148 10 km

3. Ścieżka edukacyjna „Światło Latarni" OO Smołdziński Las (Czołpino), oddziały 20, 20A, 21,21A, 22 4,5 km

4. Ścieżka edukacyjna „Rowokół" OO Smołdzino, oddziały 111, 112, 113, 114, 115, 124, 125 5 km

5. Ścieżka edukacyjna „Gardnieńskie Lęgi" OO Rowy, oddziały 141, 141A, 142A, 143 5 km

6. Ścieżka edukacyjna „Rowy" OO Rowy, oddziały 33, 34, 35, 147 7 km

7. Ścieżka edukacyjna „Rąbka" OO Rąbka, oddziały 5, 6, 7 7 km

2) Obiekty edukacyjne:

L.p. Obiekt edukacyjny Sposób udostępnienia

1. Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie z zapleczem edukacyjnym „Przyrodnicza układanka – Las" • od 1 października do 30 kwietnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku, w godz. 9.00 – 14.00;

• od 1 maja do 30 września – codziennie w godz. 9. – 17.00.

Biletów nie sprzedaje się na pół godz. przed zamknięciem obiektu.

2. Filia Muzeum w Rowach z zapleczem edukacyjnym „Przyrodnicza układanka – Woda" • od 1 września do 30 czerwca od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku, w godz. 9.00 – 14.00 – wyłącznie w ramach zamawianej oferty edukacyjnej,

• od 1 lipca do 31 sierpnia – codziennie w godz. 9. – 17.00.

Biletów nie sprzedaje się na pół godz. przed zamknięciem obiektu.

3. Filia Muzeum w Rąbce z zapleczem edukacyjnym „Przyrodnicza układanka – Pasek i wiatr" Obiekt udostępniony w godzinach pracy pracownika Działu Edukacji Parku, wyłącznie w ramach zamawianej oferty edukacyjnej,

4. Latarnia morska w Czołpinie • od 1 października do 30 kwietnia (wyłącznie dla grup minimum 10 osobowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem), w godz. 9.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku, a w pozostałym okresie minimalnie w godzinach:

• od 1 maja do 15 czerwca w godz. 9.00 – 18.00,

• od 16 czerwca do 31 sierpnia w godz. 9.00 – 20.00,

• od 1 września do 30 września w godz. 9.00 – 18.00

Biletów nie sprzedaje się na 15 min. przed zamknięciem obiektu.

5. Wieża widokowa na Rowokole • od 1 października do 30 kwietnia (wyłącznie dla grup minimum 10 osobowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem), w godz. 9.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku, a w pozostałym okresie minimalnie w godzinach:

• od 1 maja do 30 czerwca w godz. 9.00 – 18.00,

• od 1 lipca do 31 sierpnia w godz. 9.00 – 20.00,

• od 1 września do 30 września w godz. 9.00 – 18.00.

Biletów nie sprzedaje się na 15 min. przed zamknięciem obiektu.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..