Realizowane projekty

Projekty realizowane w Słowińskim Parku Narodowym

id: PR03
tytuł projektu: Budowa terenowej infrastruktury edukacyjnej i turystycznej na terenie Słowińskiego Parku Narodowego - etap II
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany

id: PR04
tytuł projektu: Budowa infrastruktury na terenie SPN służącej monitoringowi przyrodniczemu i ochronie siedlisk wrażliwych przed antropopresją
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany

id: PR07
tytuł projektu: "Budowa małej infrastruktury edukacyjno-turystycznej na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, celem zmniejszenia antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo - II etap"
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany

id: PR08
tytuł projektu: Ochrona różnorodności gatunkowej ptaków wodnych i błotnych Słowińskiego Parku Narodowego poprzez rozpoznanie negatywnego wpływu drapieżnictwa, w tym drapieżnictwa norki amerykańskiej - etap I
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany

id: PR01
tytuł projektu: Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany

id: PR02
tytuł projektu: Zakup sprzętu oraz materiałów do wykonywania czynnej ochrony oraz monitoringu ekosystemów wodnych Słowińskiego Parku Narodowego
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany

id: PR05
tytuł projektu: Ichtiologiczna bioróżnorodność jezior - wypracowanie modelu rozwiązywania problemów na przykładzie zasobów naturalnych autochtonicznej siei wędrownej w jeziorze Łebsko (siei łebskiej)
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany

id: PR06
tytuł projektu: Modernizacja ciepłowni w Smołdzinie przy ul. Bohaterów Warszawy 1B wraz z wymianą pompy ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany

id: PR09
tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Muzeum Przyrodniczego w Smołdzinie
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany

id: PR010
tytuł projektu: Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Słowińskiego Parku Narodowego - etap I
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany

id: PR011
tytuł projektu: Odtworzenie wybranych siedlisk torfowo-łąkowych i leśnych Słowińskiego Parku Narodowego
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany

id: PR012
tytuł projektu: "Budowa małej infrastruktury edukacyjno-turystycznej na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, celem zmniejszenia antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo - I etap"
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany

id: PR013
tytuł projektu: "Przebudowa pomostu widokowego nad jeziorem Łebsko w Słowińskim Parku Narodowym"
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany

id: PR014
tytuł projektu: Dofinansowanie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w Słowińskim Parku Narodowym w 2011 roku
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany

id: PR015
tytuł projektu: Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany

id: PR016
tytuł projektu: Uzupełnienie małej infrastruktury w latach 2012-2013 na terenie Słowińskiego Parku Narodowego
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR017
tytuł projektu: Wykonanie zaplecza dydaktycznego przy obiekcie muzealnym w Rąbce – etap I
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR018
tytuł projektu: Dofinansowanie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w Słowińskim Parku Narodowym w 2012 roku
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR020
tytuł projektu: Podchów materiaóu zarybieniowego siei óebskiej
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR021
tytuł projektu: Czynna ochrona oraz monitoring w ekosystemach wodnych Sóowióskiego Parku Narodowego
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR022
tytuł projektu: Doskonalenie systemu ochrony przeciwpoóarowej w Sóowióskim Parku Narodowym
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR023
tytuł projektu: Zadania realizowane z funduszu leśnego w roku 2014
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR024
tytuł projektu: Wykonanie teledetekcyjnej analizy órodowiska przyrodniczego SPN oraz wyposaóenie w narzódzia informatyczne na potrzeby zarzódzania obszarem chronionym
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowano
id: PR025
tytuł projektu: Ochrona siedlisk foki szarej (Halichoerus grypus) oraz morówina (Phocoena phocoena) na obszarze Sóowióskiego Parku Narodowego
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR026
tytuł projektu: Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Sóowióskiej PLH 220023 Etap I
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: w trakcie realizacji
id: PR027
tytuł projektu: Praktycza Edukacja Ekologicza Absolwentów
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR028
tytuł projektu: Zadania realizowane ze órodków funduszu leśnego w 2015 roku.
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR029
tytuł projektu: Zadania realizowane ze órodków funduszu leśnego w ramach umowy nr EZ.0290.1.1.2015 z dnia 02.03.2015
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR030
tytuł projektu: Zadania realizowane z funduszu leśnego w roku 2015
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR031
tytuł projektu: Przebudowa dróg pożarowych w Sóowióskim Parku Narodowym
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR032
tytuł projektu: óagodzenie skutków antropopresji na terenie Sóowióskiego Parku Narodowego
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR033
tytuł projektu: Budowa ścieżkii turystycznej w Obowodzie Ochronnym Róbka na terenie Sóowióskiego Parku Narodowego
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR035
tytuł projektu: Zadania realizowane z funduszu leśnego w roku 2016
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR036
tytuł projektu: Termomodernizacja i rozbudowa obiektów budowlanych w osadzie Smoódzióski Las 14
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR037
tytuł projektu: Zadania realizowane z funduszu leśnego w roku 2016
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR038
tytuł projektu: Nawigacja w Przyszłość - Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo - Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego jako nowoczesne narzędzie programu edukacji ekologiczenj
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
strona projektu: www.poisslowinskipn.pl
id: PR039
tytuł projektu: Praktycza Edukacja Ekologicza Absolwentów
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR040
tytuł projektu: Praktycza Edukacja Ekologicza Absolwentów
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: w trakcie realizacji
id: PR042
tytuł projektu: Zadania realizowane z funduszu leśnego w roku 2017
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR041
tytuł projektu: Zadania realizowane z funduszu leśnego w roku 2017
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR043
tytuł projektu: Nawigacja w Przyszłość - Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo - Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego jako nowoczesne narzędzie programu edukacji ekologiczenj Słowińskiego Parku Narodowego
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR044
tytuł projektu: Zadania realizowane z funduszu leśnego w roku 2017
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR045
tytuł projektu: Nawigacja w Przyszłość, czyli lekcje z klimatem w SPN
opis (plik pdf): pobierz treść w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR046
tytuł projektu: Ochrona ekosystemów Słowińskiego Parku Narodowego poprzez budowę sanitariatów w Rąbce
opis (plik pdf): pobierz tresc w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR047
tytuł projektu: Zadania realizowane z funduszu leśnego w roku 2018
opis (plik pdf): pobierz tresc w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR048
tytuł projektu: Zadania realizowane z funduszu leśnego w roku 2018
opis (plik pdf): pobierz tresc w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR049
tytuł projektu: "Ochrona żerowisk, krajobrazu, oraz zachowanie i promocja tradycyjnych form użytkowania gruntów rolnych poprzez wykup i pózniejsze zagospodarowanie gruntów w granicach Słowinskiego Parku Narodowego o pow. 26,76 ha w obrę bie Izbica, gmina Główczyce
opis (plik pdf): pobierz tresc w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR050
tytuł projektu: "Zakup wyposażenia dla Straży Parku w Słowińskim Parku Narodowym"
opis (plik pdf): pobierz tresc w formacie pdf
status: w trakcie realizacji
id: PR051
tytuł projektu: "Zadania realizowane z funduszu leśnego w roku 2019"
opis (plik pdf): pobierz tresc w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR052
tytuł projektu: "Zadania realizowane z funduszu leśnego w roku 2020"
opis (plik pdf): pobierz tresc w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR053
tytuł projektu: "Zadania realizowane z funduszu leśnego w roku 2021"
opis (plik pdf): pobierz tresc w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR054
tytuł projektu: "Zadania realizowane z funduszu leśnego w roku 2022"
opis (plik pdf): pobierz tresc w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR055
tytuł projektu: "Zadania realizowane z funduszu leśnego w roku 2023"
opis (plik pdf): pobierz tresc w formacie pdf
status: zrealizowany
id: PR056
tytuł projektu: "Wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej w Słowińskim Parku Narodowym - etap III"
opis (plik pdf): pobierz tresc w formacie pdf
status: w trakcie realizacji

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..