Przepisy dla zwiedzających

Przepisy dla zwiedzających
1. Park udostępniany jest od świtu, rozumianego jako godzina przed wschodem słońca, do zmierzchu, rozumianego jako godzina po zachodzie słońca, w okresie całego roku.
2. Szczegółowe godziny udostępniania i odstępstwa od ust. 1 zawarte są w zarządzeniu nr 16/2020 Dyrektora SPN z dnia 10.04.2020 roku w sprawie zasad i opłat za udostępnianie Słowińskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz do fotografowania/filmowania oraz w odrębnych zarządzeniach dyrektora Parku.
3. Za udostępnianie Parku, niektórych jego obszarów lub obiektów pobierane są opłaty.
4. W okresie od 1 maja do 30 września obowiązują opłaty za wstęp do Obwodów Ochronnych Parku: Smołdziński Las, Rąbka, a w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia w Obwodzie Ochronnym Rowy
5. Park można zwiedzać korzystając wyłącznie z oznakowanych szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych i turystycznych.
6. Uprawianie turystyki na terenie Parku, zwłaszcza wejście na szlak prowadzący na wydmy, wymaga przygotowania kondycyjnego, posiadania odpowiedniej wiedzy o trudnościach i zagrożeniach oraz posiadania ekwipunku do wędrówek. Decyzje dotyczące wejścia na teren Parku turysta indywidualny podejmuje samodzielnie i na własną odpowiedzialność, w oparciu o własne doświadczenie i ocenę warunków atmosferycznych, w przypadku grup zorganizowanych decyzja leży po stronie przewodnika.
7. Pojazdy mogą poruszać się wyłącznie po drogach publicznych i oznakowanych dojazdach do parkingów (nie dotyczy pojazdów upoważnionych).
8. Na terenie Parku obowiązują zakazy określone w art.15 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
9. Uprawianie rekreacji i turystyki dozwolone jest na wyznaczonych wodach Parku, na warunkach określonych przez dyrektora Parku.
10. Nie dopuszcza się używania modeli latających i statków powietrznych - dronów (bezzałogowych statków powietrznych) na terenie Parku z zastrzeżeniem ust. 11 i 12.
11.W wyjątkowo uzasadnionych wypadkach podyktowanych prowadzeniem badań naukowych lub działań związanych z edukacją lub promocją Parku dyrektor może wydać indywidualne zezwolenie na użycie modeli latających i statków powietrznych - dronów (bezzałogowych statków powietrznych).
12. Ograniczenia, o których mowa w ust. 10 nie stosuje się w przypadku wykonywania lotów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, z bezpieczeństwem i obronnością państwa, ochroną granicy państwowej, ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego państwa lub poszukiwaniem i ratownictwem.
13.Dopuszcza się możliwość organizacji ceremonii ślubnych z udziałem urzędnika Stanu Cywilnego tylko na plaży w Czołpinie przy tzw. „Czerwonej Szopie” i po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora Parku. Maksymalna liczba osób biorących udział w uroczystości wynosi 50 osób.
14.Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad pociąga za sobą konsekwencje wynikające z przepisów prawa.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..