Restytucja

 

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

realizuje projekt

Restytucja i zachowanie ekosystemów nieleśnych

w Słowińskim Parku Narodowym

Celem projektu jest przywrócenie otwartego charakteru biocenoz, a tym samym przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej oraz efektom fragmentacji rozległych siedlisk nieleśnych istotnych dla ptaków wodnych i błotnych Słowińskiego Parku Narodowego. Objęte działaniami ochronnymi torfowiska niskie i młaki oraz łąki i słonawy na skutek zaniechania użytkowania ulegają degradacji w wyniku ekspansji trzciny oraz spontanicznego rozwoju krzewów i drzew. Również część siedlisk wysoko-torfowiskowych wymaga wsparcia w procesie regeneracji oraz utrwalenia nieleśnego charakteru ich biocenoz i biotopów. Projekt zakłada jednorazowe odtworzenie zielnego oraz mszysto-krzewinkowego charakteru roślinności na wybranych powierzchniach w kompleksach torfowiskowych, torfowiskowo-łąkowych i łąkowo-pastwiskowych. Efektem projektu będzie takie ukształtowanie warunków ekologicznych, aby umożliwić trwałe zachowanie ginących ekosystemów poprzez przywrócenie gospodarki kośno-pastwiskowej oraz kontynuację usuwania odrostów drzew na siedliskach wysokotorfowiskowych.

Całkowita wartość realizowanego projektu – 777.825,99 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR – 661.152,09 PLN

Termin rozpoczęcia: kwiecień 2010 r.

Termin zakończenia: grudzień 2013 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..