Ochrona przyrody

Obszary objęte ochroną czynną

Ochrona czynna polega na wykonywaniu określonych działań zmierzających do przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt i grzybów. Ochronę czynną prowadzić należy wszędzie tam, gdzie naturalne procesy regulacyjne zostały mocno zachwiane i bez ingerencji człowieka trudno uzyskać pozytywne efekty. Dla osiągnięcia najlepszych efektów ochrony należy wybierać te rozwiązania, które dotyczyć będą ochrony całych ekosystemów. Jest to bowiem najlepszy sposób ochrony wszystkich komponentów środowiska, przy zachowaniu właściwych współzależności pomiędzy poszczególnymi jego składnikami. 
Ochroną czynną w SPN objęto zróżnicowane ekosystemy i ich kompleksy o łącznej powierzchni 26952,67 ha. Obejmują one grunty Skarbu Państwa będące w zarządzie Parku oraz grunty w innym zarządzie. Na tych obszarach inicjuje się, bądź wspomaga procesy renaturyzacji i restytucji środowiska przyrodniczego oraz utrzymuje istniejący stan zainwestowania. W skład obszarów ochrony czynnej wchodzą przede wszystkim jeziora: Łebsko i Gardno, kompleksy leśne poza Mierzeją (Rowokół) oraz zbiorowiska nieleśne, położone na południe od terenów leśnych Parku.


Obszary objęte ochroną krajobrazową

Ochrona krajobrazowa służy zachowaniu cech charakterystycznych danego krajobrazu. Obszary ochrony krajobrazowej na terenie SPN (464,33 ha) obejmują tereny zainwestowane, w tym m.in. osady Czołpino, wsi Kluki i Gać oraz osadę Rąbka. Stopień możliwych do zastosowania inwestycji winien być tu zróżnicowany w zależności od stopnia odkształcenia środowiska, zaś jako generalną zasadę przyjmuje się tu wspomaganie i właściwe ukierunkowanie procesów odtworzeniowych. W strefie tej turystyczny ruch pieszy, rowerowy a także wykorzystanie szlaków wodnych prowadzony ma być wyłącznie po wyznaczonych szlakach turystycznych wraz z zagospodarowaniem miejsc odpoczynku oraz obsługi tego ruchu w określonych punktach.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..