1. Park udostępniany jest od świtu, rozumianego jako godzina przed wschodem słońca, do zmierzchu, rozumianego jako godzina po zachodzie słońca, w okresie całego roku.

2. Szczegółowe godziny udostępniania i odstępstwa od ust. 1 zawarte są w niniejszym zarządzeniu oraz w odrębnych zarządzeniach dyrektora Parku.

3. Za udostępnianie Parku, niektórych jego obszarów lub obiektów pobierane są opłaty.

4. W okresie od 1 maja do 30 września obowiązują opłaty za wstęp do Obwodów Ochronnych Parku: Smołdziński Las, Rąbka, a w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia w Obwodzie Ochronnym Rowy.

5. Park można zwiedzać korzystając wyłącznie z oznakowanych szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych i turystycznych.

6. Uprawianie turystyki na terenie Parku, zwłaszcza wejście na szlak prowadzący na wydmy, wymaga przygotowania kondycyjnego, posiadania odpowiedniej wiedzy o trudnościach i zagrożeniach oraz posiadania ekwipunku do wędrówek. Decyzje dotyczące wejścia na teren Parku turysta indywidualny podejmuje samodzielnie i na własną odpowiedzialność, w oparciu o własne doświadczenie i ocenę warunków atmosferycznych, w przypadku grup zorganizowanych decyzja leży po stronie przewodnika.

7. Pojazdy mogą poruszać się wyłącznie po drogach publicznych i oznakowanych dojazdach do parkingów (nie dotyczy pojazdów upoważnionych).

8. Na terenie Parku obowiązują zakazy określone w art.15 ustawy o ochronie przyrody, nie wolno między innymi:

1) zbaczać ze szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych,

2) niszczyć roślin i zbierać runa leśnego – nie dotyczy miejsc wyznaczonych przez dyrektora Parku,

3) płoszyć, odławiać i zabijać zwierząt,

4) zanieczyszczać terenu,

5) stwarzać zagrożenia pożarowego,

6) zakłócać ciszy,

7) biwakować,

8) wprowadzać psów na plaże, z wyjątkiem psów asystentów osób niepełnosprawnych.

9. Dopuszcza się wprowadzanie psów do Parku wyłącznie na smyczy i tylko na szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne położone poza plażą (ograniczenie nie dotyczy psów asystentów osób niepełnosprawnych).

10. Uprawianie sportów wodnych, rekreacji i turystyki dozwolone jest na wyznaczonych wodach Parku, na warunkach określonych przez dyrektora Parku.

11. Nie dopuszcza się używania modeli latających i statków powietrznych - dronów (bezzałogowych statków powietrznych) na terenie Parku z zastrzeżeniem ust. 12 i 13.

12. W wyjątkowo uzasadnionych wypadkach podyktowanych prowadzeniem badań naukowych lub działań związanych z edukacją lub promocją Parku dyrektor może wydać indywidualne zezwolenie na użycie modeli latających i statków powietrznych - dronów (bezzałogowych statków powietrznych).

13. Ograniczenia, o których mowa w ust. 11 nie stosuje się w przypadku wykonywania lotów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, z bezpieczeństwem i obronnością państwa, ochroną granicy państwowej, ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego państwa lub poszukiwaniem i ratownictwem.

14. Dopuszcza się możliwość organizacji ceremonii ślubnych z udziałem urzędnika Stanu Cywilnego tylko na plaży w Czołpinie przy tzw. „Czerwonej Szopie” i po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora Parku. Maksymalna liczba osób biorących udział w uroczystości wynosi 50 osób.

15. Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad pociąga za sobą konsekwencje wynikające z przepisów prawa.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..