Zasady udostępniania Parku w celach edukacyjnych

1. Zajęcia edukacyjne w Parku realizowane są w ramach oferty skierowanej do grup uczniów, studentów i osób dorosłych realizujących zajęcia edukacyjne w Parku w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Parku.

2. Liczebność grupy edukacyjnej ustala się na 30 uczestników.

3. Na każdą grupę, liczącą 30 uczestników zajęć, powinien przypadać, co najmniej jeden opiekun merytoryczny np. nauczyciel bądź pracownik Parku prowadzący zajęcia edukacyjne (przy czym na każde 15 osób do lat 18 powinien przypadać co najmniej 1 opiekun).

4. Uzgodnienie zakresu zajęć odbywa się poprzez dostarczenie do siedziby Parku wypełnionego formularza „Wniosek o rejestrację grupy edukacyjnej”, którego obowiązujące wzory dostępne są na stronie internetowej Parku www.slowinskipn.pl w zakładce Edukacja.

5. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera następujące dane:

1) Nazwę, dane teleadresowe, e-mail szkoły lub placówki oświatowej (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami) ubiegającej się o pisemne zezwolenie na realizację zajęć,

2) pieczątkę szkoły lub placówki oświatowej,

3) temat zajęć,

4) liczebność grupy i wiek uczestników zajęć (w przypadku uczniów lub studentów klasa/rok studiów),

5) informację o opiekunach merytorycznych realizujących zajęcia edukacyjne (imię, nazwisko opiekuna, nr tel. do kontaktu w czasie zajęć na terenie Parku),

6) zakres udostępnienia Parku wraz z datą zajęć,

7) zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w celach niezbędnych dla realizacji zadań statutowych Parku,

8) potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszych „zasad”.

6. Rozpatrywane będą wnioski zawierające komplet danych, dostarczone na adres Parku pod warunkiem zachowania terminu co najmniej 5 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu przyjęcia wniosku na dziennik podawczy SPN.

7. Wnioski na zajęcia edukacyjne z udziałem pracownika Parku wymagają telefonicznego uzgodnienia terminu i pisemnego potwierdzenia terminu realizacji zajęć przez SPN.

8. Na podstawie zatwierdzonego zakresu zajęć edukacyjnych dyrektor Parku wydaje pisemne zezwolenie, zgodnie z którym nie pobiera się opłat za wstęp do Parku od uczniów i studentów realizujących zatwierdzony przez dyrektora Parku program edukacyjny, a pobiera się jedynie opłatę za wstęp do niektórych obiektów dydaktycznych.

9. Zezwolenie wydane będzie imiennie na opiekuna merytorycznego grupy odpowiedzialnego za realizację zajęć edukacyjnych lub pracownika Parku. Zawierać będzie także informację w zakresie: liczby uczestników szkoły, placówki oświatowej biorącej udział w zajęciach, udostępnionych obszarów Parku oraz terminie ich udostępnienia.

10. Zezwolenie jest dokumentem, który należy posiadać w dniu realizacji zajęć aby okazać w punktach poboru opłat i na każde wezwanie służb Parku.

11. W przypadku braku uzgodnienia zakresu zajęć edukacyjnych dyrektor Parku ma prawo odmówić wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 9.

12. Zajęcia z udziałem pracownika Parku trwają jednorazowo nie dłużej niż 6 godzin i odbywają się w godzinach pracy pracowników Parku od poniedziałku do piątku z uwzględnieniem terminów i godzin udostępnienia Parku i obiektów dydaktycznych.

13. W razie spóźnienia grupy umówionej na zajęcia edukacyjne z pracownikiem Parku i braku możliwości zrealizowania ustalonego zakresu zajęć edukacyjnych, Park ma prawo odmówić świadczenia usługi edukacyjnej, co skutkuje wyrejestrowaniem jako grupy edukacyjnej (zezwolenie nie będzie respektowane w punktach obsługi i sprzedaży – grupa ponosi pełne koszty przewidziane w niniejszym zarządzeniu).

14. Grupy liczące powyżej 30 osób nie mogą ubiegać się o rejestrację, jako grupa edukacyjna. Grupom tym nie przysługuje zwolnienie z opłat za wstęp do Parku oraz korzystanie z innych opłat przeznaczonych dla grup realizujących zatwierdzony przez dyrektora program edukacyjny.

15. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych z pracownikiem Parku zostanie uzgodnione w procesie rejestracji grupy.

16. Pracownik Parku, wyznaczony do merytorycznej obsługi grupy współpracuje z opiekunem grupy w zakresie realizacji programu i harmonogramu zajęć edukacyjnych oraz powierzonych uczestnikom zadań edukacyjnych.

17. Opiekunowie merytoryczni grup uczniów, studentów i osób dorosłych odbywających zajęcia edukacyjne na terenie Parku mają obowiązek zapoznania się oraz zapoznania uczestników zajęć z ogólnymi przepisami w zakresie ochrony przyrody, BHP a także regulaminami dotyczącymi udostępnienia Parku i odpowiadają za konsekwencje niestosowania się uczestników zajęć do obowiązujących przepisów.

18. Pracownik Parku, prowadzący zajęcia edukacyjne, nie ponosi odpowiedzialności za niezwiązane z realizowaną tematyką czynności (np. kąpiel w morzu) wykonywane przez uczestników zajęć, na które wyraził zgodę opiekun odpowiedzialny za grupę.

19. Park nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego wyposażenia osobistego uczestników zajęć terenowych tj. braku obuwia terenowego, zabezpieczenia przed wiatrem, deszczem i promieniowaniem UV, środków przeciw komarom i kleszczom.

20. Pracownik Parku ma prawo odmowy realizacji zajęć edukacyjnych w przypadku złych warunków atmosferycznych takich jak: silny wiatr, burza, ulewa, mróz.

21. Opiekunowie merytoryczni grupy edukacyjnej odpowiadają za sprzęt i pomoce dydaktyczne powierzane przez pracownika Parku uczestnikom zajęć na czas realizacji zadań edukacyjnych.

22. Zajęcia edukacyjne odbywają się w obiektach i na wybranych ścieżkach edukacyjnych:

Ścieżki edukacyjne:

l.p.

Nazwa ścieżki edukacyjnej

Położenie

Długość (km)

1.

Ścieżka edukacyjna „Klucki Las”

OO Kluki, oddziały 67, 68, 68A, 69, 70, 73, 74, 75.

5 km

2.

Ścieżka edukacyjna „Żarnowska”

OO Żarnowska, oddziały 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55A, 55B, 56, 57, 58, 148

10 km

3.

Ścieżka edukacyjna „Światło Latarni”

OO Smołdziński Las (Czołpino), oddziały 20, 20A, 21,21A, 22

4,5 km

4.

Ścieżka edukacyjna „Rowokół”

OO Smołdzino, oddziały 111, 112, 113, 114, 115, 124, 125

5 km

5.

Ścieżka edukacyjna „Gardnieńskie Lęgi”

OO Rowy, oddziały 141, 141A, 142A, 143

5 km

6.

Ścieżka edukacyjna „Rowy”

OO Rowy, oddziały 33, 34, 35, 147

7 km

7.

Ścieżka edukacyjna „Rąbka”

OO Rąbka, oddziały 5, 6, 7

7 km

Obiekty edukacyjne:

L.p.

Obiekt edukacyjny

Sposób udostępnienia

1.

Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie

od 16 października do 30 kwietnia od wtorku do piątku oraz co drugą sobotę, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku, w godz. 10.00 – 14.00;

od 1 maja do 15 października – codziennie w godz. 9.00 – 17.00.

Biletów nie sprzedaje się na 60 min. przed zamknięciem obiektu.

2.

Filia Muzeum w Rowach

od 1 września do 30 czerwca wyłącznie dla grup minimum 10 osobowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem), w godz. 9.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku,

od 1 lipca do 31 sierpnia – codziennie w godz. 9. – 17.00.

biletów nie sprzedaje się na pół godz. przed zamknięciem obiektu.

3.

Filia Muzeum w Rąbce z zapleczem edukacyjnym „Przyrodnicza układanka – Pasek i wiatr”

od 1 stycznia do 31 grudnia (wyłącznie dla grup minimum 10 osobowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem), w godz. 9.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora

4.

Latarnia morska w Czołpinie

od 1 października do 30 kwietnia (wyłącznie dla grup minimum 10 osobowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem), w godz. 9.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku, a w pozostałym okresie minimalnie w godzinach:

od 1 maja do 15 czerwca w godz. 9.00 – 18.00,

od 16 czerwca do 31 sierpnia w godz. 9.00 – 20.00,

od 1 września do 30 września w godz. 9.00 – 18.00

Biletów nie sprzedaje się na 15 min. przed zamknięciem obiektu.

5.

Wieża widokowa Rowokół

od 1 października do 30 kwietnia (wyłącznie dla grup minimum 10 osobowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem), w godz. 9.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku, a w pozostałym okresie minimalnie w godzinach:

od 1 maja do 30 czerwca w godz. 9.00 – 18.00,

od 1 lipca do 31 sierpnia w godz. 9.00 – 20.00,

od 1 września do 30 września w godz. 9.00 – 18.00.

Biletów nie sprzedaje się na 15 min. przed zamknięciem obiektu.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..