Ogólne zasady udostępniania Parku

1. Słowiński Park Narodowy, zwany dalej Parkiem, jest udostępniany w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz do fotografowania/filmowania w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w Parku.

2. W szczególnych przypadkach, związanych z potrzebą ochrony przyrody lub bezpieczeństwem osób przebywających na terenie Parku, dyrektor Parku może wprowadzić czasowy lub bezterminowy zakaz udostępniania Parku lub jego obszarów i obiektów w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz do fotografowania/filmowania.

3. Opłaty za wstęp do Parku i obiektów pobierane są na zasadach wskazanych w zarządzeniu.

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody, zarządzeń dyrektora Parku w zakresie udostępniania Parku oraz regulaminów obowiązujących na terenie Parku.

5. Ustala się przepisy dla zwiedzających oraz szczegółowe zasady udostępniania Parku i niektórych jego obszarów:

1) Zasady udostępniania w celach edukacyjnych

2) Zasady udostępniania w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych

3) Zasady udostępniania Parku do fotografowania/filmowania lub nagrywania dźwięków

4) Zasady wjazdu pojazdów na teren Parku.

6. Ustala się zasady pobierania opłat za wstęp i udostępnianie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz za fotografowanie/filmowanie.

7. Na terenie Parku ustala się wysokość opłat za wstęp i udostępnianie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz za fotografowanie/filmowanie.

8. Na terenie Parku obowiązują regulaminy:

1. Regulamin świadczenia usług przewodnickich

2. Regulamin udostępniania wieży Rowokół

3. Regulamin udostępniania latarni morskiej w Czołpinie.

4. Regulamin udostępniania Muzeum SPN w Czołpinie

5. Regulamin udostępniania Filii Muzeum SPN w Rąbce

6. Regulamin udostępniania Filii Muzeum SPN w Rowach

7. Regulamin amatorskiego połowu ryb w śródlądowych wodach Słowińskiego Parku Narodowego – wprowadzony odrębnym zarządzeniem dyrektora Parku

8. Regulamin udostępnienia wód morskich Słowińskiego Parku Narodowego do prowadzenia amatorskiego połowu ryb – wprowadzony odrębnym zarządzeniem dyrektora Parku

9. Organizacja imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Parku wymaga pisemnej zgody dyrektora Parku.

10. Obsługa ruchu turystycznego na obszarze Parku oraz zasady tej obsługi w zakresie prowadzenia żeglugi pasażerskiej m.in. na jez. Łebsko, parkingów, przewozów wózkami elektrycznymi na trasie Rąbka - Wydma Łącka - Rąbka, wypożyczalni rowerów, działalności handlowo-gastronomicznej, wystawy militarnej “wyrzutni rakiet” odbywa się na podstawie umów zawartych z podmiotami wyłonionymi w postępowaniu przetargowym.

11. W przypadku innych sposobów udostępnienia obszaru Parku zasady tego udostępnienia będzie ustalał dyrektor Parku w odrębnych zarządzeniach.

12. Przebywający na terenie Parku zobowiązani są stosować się do poleceń pracowników Służby Parku Narodowego, w tym funkcjonariuszy Straży Parku, którzy wykonują na terenie Parku zadania związane z ochroną mienia oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody.

13. Niestosowanie się do przepisów obowiązujących w Parku stanowi wykroczenie lub przestępstwo i podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami prawa.

 

 

 

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..