Regulamin udostępniania Muzeum SPN w Czołpinie

1. Informacje ogólne

1) Zasady zwiedzania dotyczą całego Muzeum, w skład którego wchodzi ekspozycja stała w Budynku nr 1, czasowa w Budynku nr 2, a także infrastruktura edukacyjna i pomocnicza na posesji.

2) Muzeum przystosowano dla potrzeb osób z dysfunkcją ruchu, wzroku, słuchu.

3) Winda w Budynku nr 1 służy wyłącznie do przewozu osób niepełnosprawnych. Zamiar skorzystania z windy należy zgłosić obsłudze Muzeum w punkcie poboru opłat.

4) Ze względów przeciwpożarowych w Budynku nr 1 może znajdować się maksymalnie 170 osób, a w Budynku nr 2 do 49 osób.

5) Muzeum wyposażono w system antykradzieżowy i monitoring wizyjny rejestrujący i archiwizujący obraz.

6) Na terenie Muzeum obowiązuje ruch pieszy.

7) Rowery należy pozostawić w przygotowanych stojakach, a bagaże i odzież wierzchnią w szatni.

8) SPN nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w szatni lub na terenie  Muzeum.

2. Zasady zwiedzania

1) Muzeum czynne jest:

a) od 1 maja do 30 września od wtorku do niedzieli w godz. 9:00 - 17:00,

b) od 1 października do 30 kwietnia od wtorku do piątku oraz co drugą sobotę w godzinach 10:00 – 14:00 za wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych wprowadzonych wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku.

2) Muzeum należy opuścić 15 minut przed jego zamknięciem.

3) Zwiedzanie ekspozycji stałej wymaga wniesienia opłaty za wstęp.

4) Biletów nie wydaje się na 60 min. przed zamknięciem Muzeum.

5) Grupy zorganizowane liczące powyżej 10 osób, które chcą obejrzeć seans 3D zobowiązane są do dokonania rezerwacji na stronie internetowej Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie: poisslowinskipn.pl .

6) Wejście do Muzeum należy zaplanować z co najmniej 30 minutowym wyprzedzeniem, przed zarezerwowaną godziną seansu 3D, aby dokonać zakupu biletu, czy zarezerwować audioprzewodnik.

7) Dzieci mogą zwiedzać ekspozycję wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

8) Zwiedzający mogą korzystać:

a) z audioprzewodników,

b) z elektronicznej karty RFID w angielskiej lub niemieckiej wersji językowej,

9) Ekspozycję stałą można zwiedzać:

a) indywidualnie

b) z własnym przewodnikiem turystycznym

c) z edukatorem SPN po dokonaniu wcześniejszej rejestracji grupy edukacyjnej,

3. Korzystanie z urządzeń audio i wideo

1) Ścieżka dźwiękowa filmów dostępna jest tylko w audioprzewodniku.

2) Wynajęcie audioprzewodnika jest możliwe pod warunkiem dostępności urządzeń w danym momencie.

3) Audioprzewodniki są wynajmowane na podstawie rewersu na czas zwiedzania ekspozycji w Budynku nr 1 i w godzinach pracy Muzeum.

4) Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy wydania audioprzewodników osobom poniżej 12 roku życia.

5) Zwiedzający zobowiązuje się użytkować urządzenia w sposób wykluczający ich zużycie ponad przeciętny stopień wynikający z normalnego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz zwrócić Muzeum urządzenia kompletne i czyste.

6) Urządzenie należy zwrócić niezwłocznie po zakończeniu zwiedzania ekspozycji w Budynku nr 1do punktu jego wydania, w celu uniknięcia włączenia systemu antykradzieżowego.

7) Zwiedzający przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wynajęty sprzęt.

8) W przypadku niezwrócenia kompletnego zestawu urządzeń SPN może dochodzić od zwiedzającego zwrotu poniesionych kosztów związanych z naprawą urządzenia, przywrócenia urządzeniu pierwotnej funkcjonalności lub wartości urządzenia w przypadku niemożności jego naprawy. SPN zastrzega możliwość wezwania funkcjonariusza Policji w celu spisania protokołu stwierdzającego zniszczenie/niezwrócenie urządzenia. Przetwarzanie danych osobowych pobranych przez SPN nastąpi wyłącznie celem dochodzenia ewentualnych roszczeń.

9) Wybranie opcji zwiedzania bez audio przewodnika lub wejście do muzeum później niż 1,5 godz. przed zamknięciem wiąże się ze skróceniem ścieżki zwiedzania.

10) Korzystanie z urządzeń multimedialnych, VR, podłogi interaktywnej, okularów 3D może powodować zawroty głowy lub inne dolegliwości.

4. Porządek zwiedzania

1) Zabrania się:

a) wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,

b) palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,

c) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, a także wejścia osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

d) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),

e) jedzenia i picia w budynkach z ekspozycja stałą i czasową,

f) niszczenia wyposażenia,

g) użytkowania wyposażenia, urządzeń i infrastruktury niezgodnie z przeznaczeniem.

2) SPN nie odpowiada za przerwy w zwiedzaniu spowodowane przyczynami niezależnymi od Parku.

3) W przypadku wystąpienia zdarzeń nietypowych lub niepożądanych należy powiadomić o nich pracowników Muzeum i podporządkować się ich poleceniom.

4) W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Muzeum zastrzega sobie prawo przerwania zwiedzania ekspozycji.

5) W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby przebywające na terenie Muzeum zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia terenu Muzeum najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i podporządkowania się poleceniom pracowników Muzeum.

6) Muzeum może odmówić wstępu na ekspozycję lub przerwać zwiedzenie ekspozycji przez osoby lub grupy naruszające postanowienia niniejszego regulaminu.

7) Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych.

8) Cała ekspozycja obejmująca materiał wideo, audio, teksty, aranżacje i inne jest własnością Słowińskiego Parku Narodowego i nie może być wykorzystana bez pisemnej zgody SPN do celów komercyjnych. Wszelkie inne próby wykorzystania ekspozycji bez zezwolenia do celów reklamowych, kopiowania, naśladowania, powielania oraz filmowania są zabronione.

9) Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających.

10) SPN nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..