Ogłoszenie o naborze na praktyki studenckie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA PRAKTYKI STUDENCKIE
Słowiński Park Narodowy zaprasza do zapoznania się z ofertą odbycia praktyki studenckiej na terenie parku narodowego.

Zasady odbywania praktyk studenckich na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.
1. Warunkiem odbywania praktyki studenckiej w roku 2023 jest:
a) zawarcie porozumienia pomiędzy Słowińskim Parkiem Narodowym, a Uczelnią, którego załącznikiem będzie ustalony program praktyki. Wzór porozumienia określony w załączniku nr 1,
b) zawarcie umowy powierzenia danych przez Uczelnię Słowińskiemu Parkowi Narodowemu na przetwarzanie danych osobowych studenta skierowanego na odbycie praktyki studenckiej. Wzór umowy określony w załączniku nr 2,
c) złożenie przez Uczelnię skierowania na praktykę studencką w Słowińskim Parku Narodowym z podaniem terminu trwania praktyki. Wzór skierowania określony w załączniku nr 3.
d) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczającym może być zarówno Uczelnia, jak i student indywidualnie. Wzór oświadczenia określony w załączniku nr 4,
e) złożenie skierowania na praktykę w SPN najpóźniej na 4 tygodnie przed proponowanym terminem rozpoczęcia praktyki studenckiej.
2. Pierwszeństwo przy kwalifikowaniu kandydatów na praktyki mają studenci następujących kierunków lub specjalności: ochrona przyrody, ochrona środowiska, kształtowanie środowiska przyrodniczego, biologia, geografia, turystyka, leśnictwo, rolnictwo, zarządzanie i planowanie przestrzenne.
3. Planowany czas odbywania praktyk to od 6 do 60 dni.
4. Okres odbywania praktyk to od 1 czerwca do 30 września 2023 roku. Park przyjmuje na praktykę studencką wyłącznie jedną osobę w jednym terminie.
5. Student powinien wykazać się znajomością przepisów prawnych z zakresu ochrony przyrody i środowiska.
6. Słowiński Park Narodowy nie pokrywa kosztów dojazdu i odbycia praktyki studenckiej.  
7. Słowiński Park Narodowy odpłatnie udostępnia miejsca noclegowe bez wyżywienia. Zgłoszenie o wynajem miejsca noclegowego należy przesłać jednocześnie z skierowaniem na praktykę studencką. Wzór umowy najmu określony w załączniku nr 5.
8. O przyjęciu na praktykę ostatecznie decyduje SPN. W ramach kwalifikowania do odbycia praktyk decyduje kierunek studiów kandydata i kolejność wpłynięcia wniosku. SPN zastrzega możliwość rozmów z kandydatami oraz uzyskania innych informacji potrzebnych do weryfikacji skierowań.
9. O zamiarze rezygnacji z praktyk należy niezwłocznie poinformować SPN.
10. W przypadku wprowadzenia obostrzeń wywołanych stanem epidemii lub innymi zdarzeniami wywołującymi zagrożenie życia i zdrowia zmianie mogą ulec warunki odbywania praktyk.
Zakres zagadnień możliwych do realizacji podczas praktyk studenckich w SPN:
- pozyskanie wiedzy w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej.
- pozyskanie wiedzy w zakresie struktury organizacyjnej Parku i regulaminu pracy.
- poszerzenie wiedzy w zakresie podstaw prawnych funkcjonowania Parku (ustawa o ochronie przyrody, zadania ochronne dla Słowińskiego Parku Narodowego).
- prace w zakresie monitorowania antropopresji na tereny Parku (wpływ turystyki na przyrodę) m.in.:
• monitoring ruchu turystycznego,
• utrzymanie porządku na szlakach turystycznych,
• patrolowanie szlaków turystycznych (ocena stanu szlaków, infrastruktury, fotografowanie infrastruktury turystyczno-edukacyjnej SPN).
- przekazywanie informacji publicznej (o zachowaniu bezpieczeństwa na szlakach, atrakcjach, miejscach udostępnianych, przepisów dla zwiedzających, zasad funkcjonowania Parku wynikających z ustawy o ochronie przyrody i zarządzeń.)
- ochrona czynna w ekosystemach leśnych i nieleśnych lądowych m.in.:
• pomiary powierzchni leśnych,
• inwentaryzacja martwego drewna,
• pomiary biomasy w ekosystemach nieleśnych,
• konserwacja urządzeń na terenie Parku.
- inne prace administracyjno-porządkowe.  
Szczegółowych informacji o możliwości odbywania praktyk w Słowińskim Parku Narodowym można uzyskać pod numerem telefonu 59 8117204 lub kierując pytania na adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
Wzory dokumentów dotyczących praktyki studenckiej są dostępne poniżej:
Załącznik nr 1 Wzór - Porozumienie [390kB],
Załącznik nr 2 Wzór - Umowa powierzenia danych osobowych [426kB],
Załącznik nr 3 Wzór - Skierowanie na praktykę studencką [247kB],
Załącznik nr 4 Wzór - Oświadczenie o ubezpieczeniu [247kB],
Załącznik nr 5 Wzór - Umowa najmu miejsca noclegowego [341kB].

Wyłączenie łowiska Rowokół z udostępniania do amatorskiego połowu ryb

W związku z rozpoczęciem zaplanowanych prac realizowanych w ramach LIFE+ obejmujących przeprowadzenie renaturyzacji Doliny Łupawy oraz w nawiązaniu do pkt 3 „Regulaminu amatorskiego połowu ryb w śródlądowych wodach Słowińskiego Parku Narodowego” (załącznika nr 1 do zarządzenia nr 1/2023 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie amatorskiego połowu ryb w Słowińskim Parku Narodowym), wprowadzone zostaje wyłączenie łowiska Rowokół z amatorskiego połowu ryb na odcinku rzeki Łupawy zawartym w obszarze leśnym Rowokół - Żelazo do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Wyłączenie łowiska wprowadzono zarządzeniem nr 18/2023 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie w sprawie wyłączenia z udostępnienia łowiska do amatorskiego połowu ryb w wodach SPN.

Uwaga właściciele psów

tnSłowiński Park Narodowy informuje, że na terenie Parku obowiązuje zakaz wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818);
Powyższe wynika z art. 15 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), na które SPN nie ma odstępstwa od zakazu.
Uwzględniając powyższe, mapka poglądowa przedstawia trasy, którymi istnieje możliwość poruszania się z psami w Parku.


Mapka poglądowa

Opłaty za wędkowanie oraz zasady obowiązujące w roku 2023

Opłaty za wędkowanie należy dokonać za pośrednictwem:
- serwisu internetowego  www.wedkowaniespn.eparki.pl (zasady określa Regulamin sprzedaży licencji wędkarskich w Słowińskim Parku Narodowym) lub
- bezpośrednio w kasie Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie w godzinach: 8:00-15:00, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy oraz wyjątkowych sytuacji).
Przed dokonaniem opłaty należy zapoznać się z aktualnymi zasadami połowu ryb które są opisane w regulaminach amatorskiego połowu ryb oraz cenniku (PDF, 287 KB). Powyższe regulaminy weszły w życie zarządzeniem nr 1/2023 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 04.01.2023 r. w sprawie amatorskiego połowu ryb w Słowińskim Parku Narodowym.
Wędkujący w roku 2023 zobowiązany jest do prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb  i złożenia dokumentu do siedziby Słowińskiego Parku Narodowego po zakończeniu obowiązywania zezwolenia. Niezłożenie rejestru do siedziby SPN będzie się wiązać z brakiem możliwości wykupieniem zezwolenia na kolejny okres.
Wędkujący na łowisku musi posiadać rejestr z wpisaną datą wędkowania i w przypadku złowienia ryb bieżącego wypełniania rejestru. Posiadanie na bieżąco wypełnianego rejestru i aktualnej opłaty upoważnia do wędkowania w wodach SPN.
Wszystkie aktualne zasady amatorskiego połowu ryb można znaleźć na stronie internetowej Słowińskiego Parku Narodowego pod adresem.

Wprowadzenie internetowego systemu opłat za wędkowanie

Informujemy, że został uruchomiony internetowy system sprzedaży licencji wędkarskich na amatorski połów ryb w wodach Słowińskiego Parku Narodowego. Zakupu licencji można dokonywać za pośrednictwem serwisu internetowego www.slowinskipn.eparki.pl

Regulamin sprzedaży online oraz regulamin wędkowania znajduje się na w/w stronie w zakładkach informacje i regulamin.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..