Opłaty za wędkowanie oraz zasady obowiązujące w roku 2024

Opłaty za rok 2024 można dokonywać od dnia 20 grudnia 2023 r.
Opłaty za wędkowanie należy dokonać za pośrednictwem:

- serwisu internetowego www.wedkowaniespn.eparki.pl(zasady określa Regulamin sprzedaży licencji wędkarskich w Słowińskim Parku Narodowym) lub
- bezpośrednio w kasie Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie w godzinach: 8:00-15:00, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy oraz wyjątkowych sytuacji).
Przed dokonaniem opłaty należy zapoznać się z aktualnymi zasadami połowu ryb które są opisane w regulaminach amatorskiego połowu ryb oraz cenniku. Powyższe regulaminy weszły w życie zarządzeniem nr 42/2023 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 19.12.2023 r. w sprawie amatorskiego połowu ryb w Słowińskim Parku Narodowym.

Wędkujący w roku 2024 zobowiązany jest do prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb i złożenia dokumentu do siedziby Słowińskiego Parku Narodowego po zakończeniu obowiązywania zezwolenia. Niezłożenie rejestru do siedziby SPN może się wiązać z brakiem możliwości wykupieniem zezwolenia na kolejny okres.

Wszystkie aktualne zasady amatorskiego połowu ryb można znaleźć na stronie internetowej Słowińskiego Parku Narodowego pod adresem.

Ogłoszenie o naborze na praktyki studenckie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA PRAKTYKI STUDENCKIE
Słowiński Park Narodowy zaprasza do zapoznania się z ofertą odbycia praktyki studenckiej na terenie parku narodowego.

Zasady odbywania praktyk studenckich na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.
1. Warunkiem odbywania praktyki studenckiej w roku 2023 jest:
a) zawarcie porozumienia pomiędzy Słowińskim Parkiem Narodowym, a Uczelnią, którego załącznikiem będzie ustalony program praktyki. Wzór porozumienia określony w załączniku nr 1,
b) zawarcie umowy powierzenia danych przez Uczelnię Słowińskiemu Parkowi Narodowemu na przetwarzanie danych osobowych studenta skierowanego na odbycie praktyki studenckiej. Wzór umowy określony w załączniku nr 2,
c) złożenie przez Uczelnię skierowania na praktykę studencką w Słowińskim Parku Narodowym z podaniem terminu trwania praktyki. Wzór skierowania określony w załączniku nr 3.
d) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczającym może być zarówno Uczelnia, jak i student indywidualnie. Wzór oświadczenia określony w załączniku nr 4,
e) złożenie skierowania na praktykę w SPN najpóźniej na 4 tygodnie przed proponowanym terminem rozpoczęcia praktyki studenckiej.
2. Pierwszeństwo przy kwalifikowaniu kandydatów na praktyki mają studenci następujących kierunków lub specjalności: ochrona przyrody, ochrona środowiska, kształtowanie środowiska przyrodniczego, biologia, geografia, turystyka, leśnictwo, rolnictwo, zarządzanie i planowanie przestrzenne.
3. Planowany czas odbywania praktyk to od 6 do 60 dni.
4. Okres odbywania praktyk to od 1 czerwca do 30 września 2023 roku. Park przyjmuje na praktykę studencką wyłącznie jedną osobę w jednym terminie.
5. Student powinien wykazać się znajomością przepisów prawnych z zakresu ochrony przyrody i środowiska.
6. Słowiński Park Narodowy nie pokrywa kosztów dojazdu i odbycia praktyki studenckiej.  
7. Słowiński Park Narodowy odpłatnie udostępnia miejsca noclegowe bez wyżywienia. Zgłoszenie o wynajem miejsca noclegowego należy przesłać jednocześnie z skierowaniem na praktykę studencką. Wzór umowy najmu określony w załączniku nr 5.
8. O przyjęciu na praktykę ostatecznie decyduje SPN. W ramach kwalifikowania do odbycia praktyk decyduje kierunek studiów kandydata i kolejność wpłynięcia wniosku. SPN zastrzega możliwość rozmów z kandydatami oraz uzyskania innych informacji potrzebnych do weryfikacji skierowań.
9. O zamiarze rezygnacji z praktyk należy niezwłocznie poinformować SPN.
10. W przypadku wprowadzenia obostrzeń wywołanych stanem epidemii lub innymi zdarzeniami wywołującymi zagrożenie życia i zdrowia zmianie mogą ulec warunki odbywania praktyk.
Zakres zagadnień możliwych do realizacji podczas praktyk studenckich w SPN:
- pozyskanie wiedzy w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej.
- pozyskanie wiedzy w zakresie struktury organizacyjnej Parku i regulaminu pracy.
- poszerzenie wiedzy w zakresie podstaw prawnych funkcjonowania Parku (ustawa o ochronie przyrody, zadania ochronne dla Słowińskiego Parku Narodowego).
- prace w zakresie monitorowania antropopresji na tereny Parku (wpływ turystyki na przyrodę) m.in.:
• monitoring ruchu turystycznego,
• utrzymanie porządku na szlakach turystycznych,
• patrolowanie szlaków turystycznych (ocena stanu szlaków, infrastruktury, fotografowanie infrastruktury turystyczno-edukacyjnej SPN).
- przekazywanie informacji publicznej (o zachowaniu bezpieczeństwa na szlakach, atrakcjach, miejscach udostępnianych, przepisów dla zwiedzających, zasad funkcjonowania Parku wynikających z ustawy o ochronie przyrody i zarządzeń.)
- ochrona czynna w ekosystemach leśnych i nieleśnych lądowych m.in.:
• pomiary powierzchni leśnych,
• inwentaryzacja martwego drewna,
• pomiary biomasy w ekosystemach nieleśnych,
• konserwacja urządzeń na terenie Parku.
- inne prace administracyjno-porządkowe.  
Szczegółowych informacji o możliwości odbywania praktyk w Słowińskim Parku Narodowym można uzyskać pod numerem telefonu 59 8117204 lub kierując pytania na adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
Wzory dokumentów dotyczących praktyki studenckiej są dostępne poniżej:
Załącznik nr 1 Wzór - Porozumienie [390kB],
Załącznik nr 2 Wzór - Umowa powierzenia danych osobowych [426kB],
Załącznik nr 3 Wzór - Skierowanie na praktykę studencką [247kB],
Załącznik nr 4 Wzór - Oświadczenie o ubezpieczeniu [247kB],
Załącznik nr 5 Wzór - Umowa najmu miejsca noclegowego [341kB].

Wprowadzenie internetowego systemu opłat za wędkowanie

Informujemy, że został uruchomiony internetowy system sprzedaży licencji wędkarskich na amatorski połów ryb w wodach Słowińskiego Parku Narodowego. Zakupu licencji można dokonywać za pośrednictwem serwisu internetowego www.slowinskipn.eparki.pl

Regulamin sprzedaży online oraz regulamin wędkowania znajduje się na w/w stronie w zakładkach informacje i regulamin.

Uwaga właściciele psów

tnSłowiński Park Narodowy informuje, że na terenie Parku obowiązuje zakaz wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818);
Powyższe wynika z art. 15 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), na które SPN nie ma odstępstwa od zakazu.
Uwzględniając powyższe, mapka poglądowa przedstawia trasy, którymi istnieje możliwość poruszania się z psami w Parku.


Mapka poglądowa

Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych

Aktualne informację Polskiego Związku Parków Narodowych dostępne sę na stronie


http://zpppn.pl


W celu otwarcia strony należy wpisac w/w link w nowym oknie przeglądarki

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..