Historia, stan prawny

Ukazanie się rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.11.1966r. w sprawie utworzenia Słowińskiego Parku Narodowego (Dz.U. Nr 42, poz. 254) wprowadziło istotne zmiany na mapie systemu obszarów chronionych w Polsce. W dniu 1 stycznia 1967r. pojawił się na niej 11 krajowy, a jednocześnie drugi, po Wolińskim, nadmorski Park Narodowy w Polsce. Sukces polskiej ochrony przyrody był poparty wieloletnimi staraniami wybitnych specjalistów w tej dziedzinie oraz władz wojewódzkich. Na podstawie tego aktu wykonawczego Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego wydał zarządzenie z dnia 10.12.1966r. w sprawie określenia granic SPN i ograniczeń obowiązujących na jego terenie (MP Nr 66, poz. 317), określając przede wszystkim:
a) powierzchnię Parku, czyli 18.069 ha, a także szczegółowy przebieg granic oraz obszary objęte ochroną, 
b) obszary podlegające ochronie ścisłej i częściowej, 
c) sposób zarządzania i kompetencje dyrektora, 
d) ograniczenia i zakazy obowiązujące na terenie parku. 
Kolejne lata przyniosły zmianę uwarunkowań prawnych funkcjonowania Słowińskiego Parku Narodowego. Po raz pierwszy wraz z ukazaniem się ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991r. (Dz.U. Nr 114, poz. 492) i jej nowelizacji z 2002r., a następnie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 880). Opublikowane akty prawne oraz przepisy wykonawcze wymagały od dyrekcji Parku określonych działań, wśród których priorytetem było uporządkowanie sytuacji prawnej gruntów leżących poza granicami Parku, na przestrzeni lat przejmowanych w zarząd SPN. Działania te podyktowane były również zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego w ochronie przyrody. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004r. (Dz.U. Nr 43 poz. 390) zainicjowało funkcjonowanie SPN na obszarze 32 744 ha, w tym 21 572 ha położonych w województwie pomorskim w części lądowej oraz 11 171 ha wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, a więc w postaci powierzchniowo zbliżonej do pierwotnych założeń projektowych. Dokument ten określił również granice otuliny Parku, której powierzchnia wynosi 30 220 ha. 

Podstawowe akty prawne to: 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004, Nr 92, Poz.880) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 roku w sprawie Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. U. 2004, Nr 43, Poz. 390). 
- Rozporządzenie MŚ z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2313) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. (DZ.U.2013, poz. 308) w sprawie nadania statutu Słowińskiemu Parkowi Narodowemu

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz.U. 2013 poz.400)

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..