Zasady połowu ryb

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

W ŚRÓDLĄDOWYCH WODACH SPN

1. Połów ryb dozwolony jest wyłącznie na wydzielonych poniżej częściach jezior i rzek. Każdy wędkujący zobowiązany jest w czasie wędkowania do posiadania karty wędkarskiej oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie właściwej opłaty za wędkowanie w wysokości określonej w „Cenniku opłat upoważniających do prowadzenia amatorskiego połowu ryb w wodach Słowińskiego Parku Narodowego".

2. Sezon wędkowania trwa:

- jezioro z łodzi - od 1 czerwca do 30 listopada (z wyjątkiem akwenu na jez. Łebsko w okolicy Łeby);

- jezioro z brzegu - od 1 kwietnia do 30 listopada;

- rzeki i kanały z brzegu - od 1 stycznia do 31 grudnia.

3. Ustala się następujące łowiska udostępnione do amatorskiego połowu ryb na śródlądowych wodach SPN:

Łowisko: Łebsko

z łodzi:

- południowa część toni jeziora, poza pasem przybrzeżnych szuwarów, ograniczona linią prostą łączącą ujście rzeki Łeby na wschodzie do pomostu w miejscowości Kluki na zachodzie. Obowiązuje zakaz połowu ryb w 300 m pasie wody przylegającym do brzegu jeziora na odcinku od wieży widokowej w Klukach do miejscowości Lisia Góra.

- wschodnia cześć toni jeziora ograniczona linią prostą łączącą pomost i wieżę widokową w miejscowości Rąbka na północy i wierzchołek półwyspu Żarnowskiego na południu, w terminie od 1 czerwca do 15 października. Obowiązuje zakaz połowu ryb w 300 m pasie wody przylegającym do płw. Żarnowskiego, a na pozostałym akwenie zakaz wpływania w pas trzcin i oczeretów.

z brzegu:

- lewy i prawy brzeg rzeki Łeby od granicy SPN w górnym jej biegu do mostu na trasie Izbica-Gać;

- lewa strona rzeki Łeby od mostu na trasie Izbica-Gać do ujścia do jeziora Łebsko;

- rzeka Stara Łeba od mostu drogowego przy miejscowości Izbica do ujścia do jeziora Łebsko;

- odcinek brzegu jeziora pomiędzy ujściem rzeki Łeby i ujściem rzeki Stara Łeba;

- lewy i prawy brzeg rzeki Łeby od wypływu z jeziora Łebsko do granicy SPN;

- kanał Gardno-Łebsko od przepompowni obok miejscowości Przybynin do wału ochronnego przy kanale melioracyjnym biegnącym wzdłuż jeziora Łebsko;

- kanał Łupawa-Łebsko od granicy SPN do kanału melioracyjnego za ostatnim przepustem w kierunku jeziora Łebsko;

- południowo-zachodnia strona kanału łączącego kanał Łupawa-Łebsko z kanałem Łebsko-Gardno;

- odcinek brzegu jeziora Łebsko – od ujścia rzeki Pustynki do ok. 1 km od pomostu w Klukach w kierunku północnozachodnim do końca drogi gruntowej biegnącej od skrzyżowania w Klukach za posesją o numerze 14 (miejsce oznaczone tablicą informacyjną SPN).

Łowisko: Gardno

z łodzi:

- południowo-wschodnia część toni jeziora ograniczona linią prostą od ujścia rzeki Łupawy do ujścia rzeki Grabownicy, poza pasem przybrzeżnych szuwarów;

z brzegu:

- południowo-wschodni brzeg jeziora ograniczony przepompownią przy płn. granicy wsi Gardna Wielka i Płytą Retowską;

- lewy brzeg rzeki Łupawy w miejscowości Rowy od kanału biegnącego w stronę oczyszczalni ścieków do granicy SPN;

- prawy brzeg rzeki Łupawy w miejscowości Rowy od rozwidlenia przy jeziorze do granicy SPN.

Zabronione jest przechodzenie, przepływanie oraz wędkowanie na kanale w Rowach, biegnącym od rzeki Łupawy w kierunku oczyszczalni ścieków (wał przeciwpowodziowy).

Łowisko: Pustynka

z brzegu:

- prawy brzeg rzeki od granicy SPN w górnym jej biegu do punktu odległego o 1 km w kierunku jeziora Łebsko od mostu usytuowanego na drodze Kluki – Izbica.

Łowisko: Rowokół

z brzegu:

- odcinek rzeki Łupawy zawarty w obszarze leśnym Rowokół – Żelazo.

4. Z opłat za wędkowanie zwolniona jest młodzież do lat 14, która może prowadzić amatorski połów ryb wyłącznie w ramach zezwolenia oraz limitu dziennego pełnoletniego opiekuna, który wniósł opłatę za wędkowanie.

5. W ramach zezwolenia na wędkowanie oraz przysługującego limitu dziennego połowu zezwala się na udostępnienie współmałżonkowi posiadającemu kartę wędkarską, jedną ze swoich wędek, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka opłaty za wędkowanie. Powyższa regulacja ma zastosowanie jedynie przy amatorskim połowie ryb dopuszczającym łowienie za pomocą dwóch wędzisk.

6. Emeryci, renciści, osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, uczniowie szkół oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, posiadacze Karty Dużej Rodziny, mieszkańcy gmin położonych w granicach Słowińskiego Parku Narodowego i gmin graniczących z parkiem, w przypadku wnoszenia całosezonowych opłat za wędkowanie upoważnieni są do wnoszenia opłat ulgowych.

7. Opłata za wędkowanie na cały sezon obowiązuje w terminie do końca roku danego kalendarzowego, w którym została wniesiona i zgodnie z zapisem w tytule opłaty.

8. Osoby korzystające z ulgi dla mieszkańców gmin położonych w granicach Słowińskiego Parku Narodowego i gmin graniczących z Parkiem, zobowiązane są do okazania dokumentu potwierdzającego aktualne miejsce zamieszkania służbą kontrolującym.

9. Opłaty za wędkowanie na łowiskach można dokonać za pośrednictwem serwisu internetowego www.slowinskipn.eparki.pl (zasady określa Regulamin sprzedaży licencji wędkarskich w Słowińskim Parku Narodowym) lub bezpośrednio w kasie Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, w godzinach: 800 - 1500, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy).

10. Dokonując opłaty za wędkowanie należy bezwzględnie podać nr karty wędkarskiej wędkującego, łowisko na którym ma zamiar się wędkować oraz okres, w którym prowadzony będzie połów ryb. W przypadku braku w/w danych zezwolenie nie jest ważne i nie upoważnia do amatorskiego połowu ryb.

11. Zezwolenie za wędkowanie „na okaziciela" można wykupić jedynie w siedzibie Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, które upoważnia do wędkowania w okresie miesiąca od momentu zakupu. Posiadanie niniejszego zezwolenia nie zwalnia z obowiązku posiadania karty wędkarskiej.

12. Organizacja zawodów wędkarskich wymaga uzyskania pisemnej zgody Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego oraz wniesienia przez organizatora w terminie poprzedzającym rozegranie zawodów jednorazowej opłaty w wysokości 100 zł. Wszystkich uczestników zawodów zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w pkt. 1, 4, 5 i 6 niniejszego Regulaminu, tj. posiadania karty wędkarskiej oraz ważnej opłaty za wędkowanie na łowisku właściwym ze względu na miejsce rozgrywania zawodów.

13. Wędkowanie dozwolone jest od wschodu do zachodu słońca.

14. Na wyznaczonych łowiskach obowiązuje zakaz:

a) połowu sandacza do 55 cm długości całkowitej;

b) połowu szczupaka do 50 cm długości całkowitej;

c) połowu łososia do 50 cm długości całkowitej;

d) połowu troci do 50 cm długości całkowitej;

e) połowu lina w okresie od 1 czerwca do 31 lipca;

f) połowu karasia pospolitego;

g) używania do wędkowania łodzi z napędem spalinowym;

h) palenia ognisk i biwakowania;

i) stosowania zanęt roślinnych;

j) stosowania jako przynęty żywych lub martwych ryb, części ryb w tym również fileta;

k) wędkowania spod lodu i w czasie nocy;

l) na łowisku Rowokół zabronione jest używanie przynęt naturalnych i połowu metodą na sztuczną muchę;

m) spinningowania i połowów na sztuczną przynętę w tym stosowania metody na sztuczną muchę w okresie od 15 września do 31 grudnia na wszystkich udostępnionych fragmentach rzeki: Łeba, stara Łeba i Łupawa (w tym łowisko Rowokół).

15. Na wyznaczonych łowiskach wprowadza się następujące dzienne limity ilościowe:

n) węgorz – 1 szt.;

o) szczupak i sandacz (łącznie) – 2 szt.;

p) troć wędrowna i łosoś (łącznie) – 2 szt.;

q) pstrąg potokowy i lipień (łącznie) – 2 szt.;

r) lin – 1 szt.;

s) płoć, okoń, jaź i certa (łącznie) – do 5 kg;

t) leszcz i krąp – bez limitu;

u) karp, karaś srebrzysty, amur i tołpyga – bez limitu;

v) pstrąg tęczowy oraz pstrąg źródlany – bez limitu.

16. Wędkujący zobowiązany jest do zachowania w czystości stanowiska wędkarskiego w promieniu co najmniej 5 metrów, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

17. Zezwolenie na wędkowanie może być odebrane wędkującemu w przypadku dokonywania połowu niezgodnie z niniejszymi zasadami amatorskiego połowu ryb, bez prawa żądania przez niego zwrotu dokonanej opłaty.

18. W przypadku zarybienia rzek trocią Słowiński Park Narodowy może wprowadzić zakaz połowu ryb w wymiarze do 1 miesiąca w okresie wiosennym na rzekach w Łebie i Rowach. Zakłada się możliwość wprowadzenia zakazu połowu na rzekach w okresie ochronnym ryb łososiowatych.

19. Prowadzącego odłowy ryb wędką na wodach śródlądowych Parku w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 t. jedn. ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

REGULAMIN UDOSTĘPNIENIA WÓD MORSKICH SPN

DO PROWADZENIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

Regulaminem udostępnienia wód morskich SPN do prowadzenia amatorskiego połowu ryb

1. Amatorski połów ryb w pasie Morza Bałtyckiego leżącego w granicach Słowińskiego Parku Narodowego dozwolony jest wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminem zastosowanie mają przepisy:

a) ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. 2019 r. poz. 586, t.j.),

b) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz.U. 2018 poz. 24 – t.j. z późn. zm.).

3. Dokumentem uprawniającym do amatorskiego połowu ryb w wodach morskich SPN są:

a) zezwolenie na połowy rekreacyjne dla osoby fizycznej na prowadzenie połowów z brzegu wydawane przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego oraz

b) dowód wniesienia opłaty za udostępnienie obszaru Słowińskiego Parku Narodowego do wędkowania w wodach morskich lub za udostępnienie wszystkich łowisk SPN. Wysokość opłaty za udostępnienie obszaru SPN do wędkowania w wodach morskich ustalona została w Cenniku opłat upoważniających do prowadzenia amatorskiego połowu ryb w wodach Słowińskiego Parku Narodowego". Opłata obowiązuje w terminie do końca roku danego kalendarzowego, w którym została wniesiona i zgodnie zapisem w tytule opłaty.

4. Opłaty wymienionej w pkt 3 lit. b) dokonać można wyłącznie:

a) za pośrednictwem serwisu internetowego www.slowinskipn.eparki.pl (zasady określa Regulamin sprzedaży licencji wędkarskich w Słowińskim Parku Narodowym)

b) lub bezpośrednio w kasie Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, w godzinach: 800 - 1500, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy).

5. Organizacja zawodów wędkarskich w wodach morskich Parku wymaga:

a) uzyskania pisemnej zgody Dyrektora SPN oraz

b) sportowego zezwolenia połowowego dla organizatora zawodów wydawanego przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego.

6. Za wydanie jednorazowego zezwolenia na organizację zawodów wędkarskich w SPN pobierana jest opłata w wysokości 100 zł. Opłatę należy wnieść w sposób opisany w pkt 4 niniejszego Regulaminu, przy czym w polu „tytuł" należy wpisać „organizacja zawodów wędkarskich".

7. Wszystkich uczestników zawodów wędkarskich zobowiązuje się do spełnienia warunków zawartych w pkt 3 niniejszego Regulaminu.

8. Amatorski połów ryb w pasie Morza Bałtyckiego leżącego w granicach Słowińskiego Parku Narodowego może odbywać się całodobowo, wyłącznie z brzegu (łowienie z plaży, brodzenie) na odcinku plaży w miejscach udostępnionych w celach rekreacyjnych, pomiędzy słupkami 201 – 211 km brzegu morskiego, z wyłączeniem miejsc wyznaczonych do kąpieli.

9. Przy prowadzeniu amatorskiego połowu ryb w morskich wodach SPN zabrania się:

a) wpływania wszelkimi dostępnymi środkami pływającymi na akwen wód morskich SPN,

b) połowu sandacza do 55 cm długości całkowitej;

c) połowu szczupaka do 50 cm długości całkowitej;

d) połowu łososia do 50 cm długości całkowitej;

e) połowu troci do 50 cm długości całkowitej;

f) połowu troci oraz łososia w okresie od 1 października do 31 grudnia;

g) połowu siei w okresie od 15 października do 31 grudnia;

h) połowu ryb i innych organizmów morskich kuszą;

i) palenia ognisk i biwakowania;

j) stosowania zanęt;

k) stosowania jako przynęty żywych lub martwych ryb, części ryb w tym również fileta;

l) wprowadzania psów.

10. W ramach udostępnienia wód morskich SPN do amatorskiego połowu ryb wprowadza się następujące dzienne limity ilościowe:

a) węgorz – 1 szt.;

b) szczupak i sandacz (łącznie) – 2 szt.;

c) sieja, troć wędrowna i łosoś (łącznie) – 2 szt.;

d) pozostałe gatunki – tak, jak w prawie krajowym.

11. Wędkujący zobowiązany jest do zachowania w czystości stanowiska wędkarskiego w promieniu co najmniej 5 metrów, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

12. W przypadku prowadzenia amatorskiego połowu ryb niezgodnie z niniejszymi zasadami amatorskiego połowu ryb w wodach morskich Słowińskiego Parku Narodowego, uprawniony może zostać pozbawiony prawa połowu na wodach morskich Słowińskiego Parku Narodowego poprzez odebranie przez Służby SPN dowodu opłaty za wędkowanie, bez prawa żądania zwrotu opłaty przez osobę prowadzącą taki połów.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..