Cennik

Wysokość opłat za wstęp do Parku:

Jednorazowy wstęp ważny 1 dzień

dorośli 

7,00 zł

uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami tych osób, żołnierze służby czynnej, osoby dorosłe legitymujące się pisemnym zezwoleniem Dyrektora Parku na realizację zajęć edukacyjnych w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Parku, przewodnicy terenowi prowadzący grupę turystyczną

3,50 zł

Wielokrotny wstęp ważny 3 dni

dorośli

17,00 zł

uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej

8,50 zł

Wielokrotny wstęp ważny 7 dni

dorośli

32,00 zł

uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej

16,00 zł

Wielokrotny wstęp ważny 14 dni

dorośli

49,00 zł

uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej

24,50 zł

                                   Wielokrotny wstęp ważny 30 dni

dorośli

94,00 zł

uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej

47,00 zł

 

Nie pobiera się opłaty za wstęp do parku narodowego lub za udostępnienie niektórych jego obszarów od:


1)dzieci w wieku do lat 7,

2)osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody, 3)uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia edukacyjne w Słowińskim Parku Narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Parku,

4)osób udających się do miejsca kultu religijnego na Rowokole w oddziale 113,

5)osób udających się wyznaczonymi szlakami do wyznaczonych w Parku miejsc plażowania oraz na obszarze całej plaży,

6)mieszkańców gmin: Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka i Wicko na podstawie ważnego dokumentu poświadczającego stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin,

7)członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2017 poz. 1832 t.j. z późn. zm.) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Wysokość opłat za wstęp do udostępnionych obiektów:

Muzeum SPN w Czołpinie

dorośli

10,00 zł

uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, nauczyciele, wychowawcy

7,00 zł

osoby w grupach powyżej 10 osób

5,00 zł

Filia Muzeum SPN w Rowach

Filia Muzeum SPN w Rąbce wraz z zapleczem edukacyjnym

Wieża widokowa Rowokół

Latarnia morska w Czołpinie

dorośli

4,00 zł

uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, nauczyciele, wychowawcy

2,00 zł

 

Nie pobiera się opłaty za wstęp do obiektów od:


1) dzieci w wieku do lat 7;

2) osób fizycznych odznaczonych: Orderem Orła Białego, Orderem Zasługi RP, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaka honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,

3) osób fizycznych posiadających srebrną lub złotą Odznakę Turystyczną Miłośnika Latarń Morskich „BLIZA” – dotyczy tylko wejścia na Latarnię Morską w Czołpinie,

4) osób, które posiadają zezwolenie dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody,

5) mieszkańców gmin Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka i Wicko na podstawie ważnego dokumentu poświadczającego stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin,

6) członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2019 poz.1390 t.j. z późn. zm.) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,

7) pracowników parków narodowych i członków ich rodzin za okazaniem legitymacji służbowej przez pracownika Parku narodowego lub innego dokumentu świadczącego o zatrudnieniu w parku narodowym.

Osoby, które zgodnie z zarządzeniem nie wnoszą opłat lub wnoszą opłaty w określonej wysokości, bądź ich przedstawiciele ustawowi lub osoby upoważnione przez przedstawiciela ustawowego są zobowiązane do okazania dokumentu upoważniającego do zwolnienia.

Brak dokumentu, odmowa jego okazania lub odmowa pisemnego podpisania oświadczenia o spełnieniu wymaganego kryterium skutkuje poniesieniem opłaty w wysokości 100%.
Wysokość opłat za realizację oferty edukacyjnej:


Opłaty za zajęcia edukacyjne realizowane przez pracowników Parku

Opłata za zajęcia/lekcję w Muzeum SPN w Czołpinie (około 90 min)

100,00 zł

Opłata za zajęcia/lekcję w Filii Muzeum SPN w Rąbce lub w Rowach (do 45 min)

30,00 zł

Opłata za prelekcję, prezentację multimedialną, zajęcia kameralne w sali dydaktycznej w Muzeum SPN w Czołpinie (grupa do 30 os., do 2 godz.)

100,00 zł

Opłata za prelekcję, prezentację multimedialną, zajęcia kameralne w sali dydaktycznej w Filii Muzeum SPN w Rąbce lub w Rowach (grupa do 30 os., do 2 godz.)

50,00 zł

Opłata za materiały do zajęć kameralnych – plastycznych (opłata od osoby, grupa min. 10 os. , do 45 min)

2,00 zł

Opłata za zajęcia na zapleczu edukacyjnym „Przyrodnicza układanka PIASEK I WIATR w Rąbce” (grupa do 30 os., do 45 min.)

30,00 zł

Opłata za zajęcia edukacyjne w terenie do 6 godz. dla grup do 30 os.

250,00 zł

Opłata za wycieczkę edukacyjną w Rąbce dla grup od 31 do 50 osób

300,00 zł

Opłata za zajęcia specjalistyczne w terenie z zakresu leśnictwa, botaniki, zoologii, geografii lub nauk pokrewnych z pracownikiem merytorycznym z danej dziedziny za każdą rozpoczętą godzinę zajęć

60,00 zł

Opłaty za udostępnianie

Zdjęć z zasobów archiwum Parku do jednorazowej publikacji (za jedno zdjęcie) z wyłączeniem przypadków opisanych w Rozdziale 4 ust. IV. Pkt. 2-4 zarządzenia

250,00 zł

Nie pobiera się opłaty za realizację oferty edukacyjnej od:


1)uczniów szkół objętych programem edukacyjnym Parku, 2)grup dorosłych mieszkańców gmin Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka i Wicko realizujących program edukacyjny ustalony z dyrektorem Parku.

Nie pobiera się opłaty za udostępnianie fotografii lub filmu z archiwum Parku od Ministerstwa Środowiska i jednostek podległych.

Nie pobiera się opłaty za udostępnianie fotografii z archiwum Parku od urzędów gmin Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka i Wicko i podległych im jednostek do jednorazowej publikacji o charakterze niezarobkowym, mającej na celu upowszechnianie informacji o wartościach przyrodniczo-kulturowych Słowińskiego Parku Narodowego.

Nie pobiera się opłaty od danego podmiotu zewnętrznego (osoby fizycznej lub prawnej) za udostępnienie w danym roku kalendarzowym jednej fotografii wizerunkowej Parku(wybranej przez Park) opisanej wg schematu: autor_nazwa obiektu.jpg., do jednorazowej publikacji o charakterze edukacyjnym, mającej na celu upowszechnianie informacji o wartościach przyrodniczo-kulturowych Słowińskiego Parku Narodowego. Fotografia będzie wysyłana wyłącznie w formie elektronicznej-email.

 

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..