Cele, zadania

1.Ochrona przyrody w Słowińskim Parku Narodowym ma na celu:

 • utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
 • zachowanie różnorodności biologicznej,
 • zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego,
 • zapewnienie ciągłości istnienia - gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami,
 • zachowanie walorów krajobrazowych,
 • utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i przedmiotów ochrony,
 • kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

2.Zakres działania Parku obejmuje:

 • prowadzenie działań zmierzających do realizacji wyżej wymienionych celów zgodnie z zasadami określonymi w zadaniach ochronnych,
 • prowadzenie monitoringu środowiska przyrodniczego,
 • udostępnienie obszaru Parku do realizacji badań naukowych, do uprawiania turystyki i rekreacji zgodnie z zasadami określonymi w zadaniach ochronnych oraz w zarządzeniach dyrektora,
 • udostępnianie obszarów i obiektów do działalności edukacyjno-muzealniczej,
 • współdziałanie w ochronie przyrody oraz w sprawach zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej z organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi, organizacjami społecznymi oraz z zarządcami innych obszarów chronionych.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..