Regulamin badań

REGULAMIN
udostępniania obszaru Słowińskiego Parku Narodowego
 dla działalności naukowej


§1


Działalność naukowa na terenie Słowińskiego Parku Narodowego może się odbywać wyłącznie za zezwoleniem Dyrektora Parku. 


§ 2


Zezwolenia na badania naukowe przygotowuje do podpisu Zespół Monitoringu SPN, w oparciu o pisemny wniosek zainteresowanego, składany w Dyrekcji Parku, na przygotowanym przez Park formularzu zatytułowanym: KARTA BADAŃ NAUKOWYCH. 

Wniosek musi zawierać:

- temat badawczy w pełnym brzmieniu,
- dane personalne autora tematu oraz osoby (osób) uprawnionej do kierowania pracami zespołów badawczych na terenie Parku,
- wskazanie przedmiotu, celu i metody badań (w przypadku tematów zgłaszanych po raz pierwszy)
- określenie obszaru i terminu realizacji prac terenowych,
- wskazanie przydatności wyników badań do realizacji zadań ustawowych SPN i ewentualnie przydatności wyników w innej działalności,
- określenie charakteru i ilości materiału dowodowego (okazów, próbek) przewidywanego jako konieczne do pozyskania na terenie Parku oraz wskazanie miejsca jego złożenia po zakończeniu badań,
- przewidziany termin i ostateczna forma opracowania wyników.


§ 3Wzór wniosku (formularz KARTY BADAŃ NAUKOWYCH) o wydanie zezwolenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 [pobierz formularz]


§ 4


 Wnioski o zezwolenia na prowadzenie badań winny być składane z, co najmniej, dwutygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku nowych tematów badawczych, a także - wystąpienia szczególnych okoliczności, wnioski mogą być skierowane do zaopiniowania przez Radę Naukową Parku lub niezależnego eksperta wybranego przez Park. W takim przypadku okres załatwiania zezwolenia może być wydłużony do 3 miesięcy. 


§ 5


 Dopuszcza się wydanie zezwolenia na wniosek osoby nie posiadającej stopnia naukowego jeżeli zamierzone badania wykonane będą pod nadzorem osoby ze stopniem naukowym. 


§ 6


 Zezwolenie na badania naukowe wydawane jest na okres jednego roku kalendarzowego. Funkcjonuje w ściśle określonym miejscu i w wyznaczonym czasie. Upoważnia do bezpłatnego przebywania na terenie SPN w czasie i miejscu wykonywania badań. 


§ 7 Poruszanie się samochodem oraz używanie środków pływających na terenie SPN, w trakcie badań, jest możliwe po uzyskaniu oddzielnego upoważnienia. 


§ 8 O wydanym zezwoleniu na prowadzenie badań naukowych Zespół Monitoringu informuje Konserwatorów Obrębów i Obwodów Ochronnych Parku oraz Straż Parku


§ 9


Rozpoczęcie prac badawczych może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez wnioskującego zezwolenia Dyrektora. Wejście lub wjazd na teren oraz wpłynięcie na wody Parku należy zgłosić Konserwatorowi danego Obwodu Ochronnego. Wydane zezwolenie należy przedstawiać na każdorazowe żądanie Służb Parku. 


§ 10


 Sposób oznakowania powierzchni badawczych i punktów obserwacyjnych winien być uprzednio uzgodniony i zatwierdzony przez Dyrektora Parku. Po zakończeniu badań oznakowania te należy usunąć, chyba że określone przez Dyrektora warunki przeprowadzenia badań stanowią inaczej. 


§ 11


Zbiór materiałów badawczych (okazy roślin, grzybów lub ich części, zwierzęta, próby glebowe itp.) powinien być ograniczony do niezbędnego minimum i dokonywany zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (t. j. Dz U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.), z Ustawą o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz.: 1764, 1765) i z dnia 28 września 2004 r. ( Dz. U. Nr 220, poz. 2237). Na pozyskiwanie okazów roślin, grzybów i zwierząt należy przedstawić zgodę Ministra Środowiska w formie decyzji o odstępstwie od zakazów podanych w art. 15 ust. 1  Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1220). 

§ 12


O pozyskaniu w sposób niezamierzony okazów roślin, grzybów i zwierząt (nie związanych z przedmiotem badań) należy powiadomić Zespół Monitoringu SPN lub odpowiedniego konserwatora obwodu ochronnego, którzy zadecydują o ich dalszym przeznaczeniu.

§ 13


 Niestosowanie się do warunków określonych w zezwoleniu spowoduje utratę jego ważności i może być podstawą do odmowy wydania dalszych zezwoleń dla realizującego badania. 


§ 14


SPN nabiera autorskich praw majątkowych do wyników uzyskanych w trakcie badań naukowych wykonanych z udziałem wyznaczonych pracowników parku.. 

§ 15


Kierownicy tematów badawczych, którzy uzyskali zezwolenia na badania w danym roku kalendarzowym mają obowiązek składania pisemnego sprawozdania z badań oraz przekazania uzyskanych wyników do bazy danych, na użytek wewnętrzny Parku, w terminie do końca stycznia następnego roku kalendarzowego. W uzasadnionych przypadkach termin złożenia sprawozdania i uzyskanych wyników można przedłużyć do końca marca następnego roku kalendarzowego. 


§ 16


Autorzy publikacji, prac na stopień naukowy, dokumentacji pracy właściwej dla danej dyscypliny naukowej lub innych opracowań, które powstały w wyniku badań prowadzonych na terenie Parku, zobowiązani są do przekazania jednego egzemplarza takich publikacji, prac, dokumentacji lub opracowań do Biblioteki Parku.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..