Wizyta Ministra Środowiska

W dniu 13.10.2014 o godzinie 12:00 w Muzeum Przyrodniczym w Smołdzinie odbyło się spotkanie Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego z przedstawicielami władz samorządowych terenów, na których jest położony Słowiński Park Narodowy. W spotkaniu wzięli również udział: senator RP Kazimierz Kleina, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, przedstawiciele społeczności lokalnych oraz Dyrekcja Słowińskiego Parku Narodowego. Minister Środowiska przedstawił przygotowaną z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej propozycję programów priorytetowych dla tak zwanych. ,,gmin zielonych” to jest tych, których ponad 50 procent powierzchni stanowią obszary prawnie chronione na mocy ustawy o ochronie przyrody. Programy te mają na celu pomoc tym specyficznym gminom w uzyskaniu środków finansowych na realizację projektów związanych z ochroną środowiska. Minister podkreślił, że polityka Ministerstwa Środowiska jest ukierunkowana na ułatwienie zielonym gminom dostępu do programów priorytetowych. Gminy, których ponad 50% powierzchni jest objętych formami ochrony przyrody, a ich wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92 procent wskaźnika dochodów dla wszystkich gmin, będą mogły ubiegać się o środki finansowe udzielane w formie korzystnej dla nich pożyczki. W-ce wójt gminy Smołdzino wyraziła obawy dotyczące zaproponowanych rozwiązań przedstawiając jednocześnie sytuację ekonomiczną gminy. Minister wykazał zrozumienie, podkreślając że w przypadku gdy nowe instrumenty nie spełnią swojej funkcji możliwa będzie ich modyfikacja. Dalsza część spotkania została poświęcona omówieniu problemów lokalnych. Poruszono między innymi sprawę realizacji porozumienia z 2003 roku, konflikt z lipca 2014 roku dotyczący miejsc udostępnionych do plażowania zagadnienie wyznaczenia miejsc do zbioru runa leśnego, oraz tegoroczny brak żeglugi przez jezioro Łebsko. Dodatkowo zasygnalizowano problem związany z rekompensatami dla gminy, a także zgłoszono wątpliwości zgodności z prawem powiększenia granic Parku w 2004 roku. Minister Grabowski dziękując za szczerość pytań, podkreślił, że zna sprawę konfliktu z lipca 2014 roku. Z protokołu ze spotkania zespołu negocjacyjnego wynika że większość spraw została pozytywnie rozwiązana, a te które pozostały nierozwiązane są w toku. W odniesieniu do poruszanego tematu rekompensat, pan Minister zaznaczył, że gmina otrzymuje rekompensatę od Wojewody Pomorskiego, podkreślając tym samym, że instrument taki na dzień dzisiejszy istnieje. Wyjaśniono również, że rekompensata dotyczy tylko tych nieruchomości, za które Park nie ponosi opłat podatkowych. Zaznaczono, że Park płaci gminie podatki za grunty rolne, leśne oraz podatek od nieruchomości, które nie służą bezpośrednio osiąganiu celów ochrony przyrody. Odnosząc się do rozszerzenia granic Parku, które jak podniesiono w jednej z wypowiedzi mogło odbywać się nielegalnie Minister położył akcent na to, że w procedurze uzgodnień ówczesna rada gminy Smołdzino wyraziła zgodę, zatem cała procedura odbyła się zgodnie z prawem. Minister Maciej Grabowski zwrócił uwagę na to, że jeżeli ktoś ma wiedzę co do prawidłowości przeprowadzenia procedury, bądź zachowań osób biorących w niej udział, które mogłyby mieć charakter przestępczy, to powinien te kwestie zgłosić do odpowiedniego organu ścigania. Na zakończenie pierwszej części spotkania Minister Grabowski zachęcił zgromadzonych do dialogu i współpracy.

Druga część spotkania odbyła się w parku wiejskim w Smołdzinie. To tutaj Minister Środowiska wraz z przedstawicielami władz samorządowych, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, WFOŚiGW oraz Dyrekcją Słowińskiego Parku Narodowego posadzili wspólnie drzewa zgody. Umieszczone w ziemi dęby mają dać początek trwałej i długoletniej współpracy.

Następnie Minister Środowiska spotkał się z załogą Słowińskiego Parku Narodowego.

Fot. Grzegorz Jędro

 

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..