przetarg na sprzedaż drewna

 

Smołdzino dn. 23.02.2011 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ DREWNA

Słowiński Park Narodowy
ul. Boh. Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino


OGŁASZA PRZETARG PISEMNY (ofertowy) NA SPRZEDAŻ DREWNA NA PNIU

1. Charakterystyka przedmiotu przetargu:

Sprzedaż drewna na pniu w Obwodzie Ochronnym Smołdzino, w niżej wymienionych wydzieleniach i ilościach:

1) - 86zx masa do pozyskania wg szacunku brakarskiego 149m3
Z rozbiciem na poszczególne sortymenty:
S2 So-45m3, S4 So-10m3, M2 igl.-5m3, S2 Md-25m3, S4 Md-10m3, S2 Św-20m3, S4 Św-5m3, S4 Ol-25m3, M2 liść.-4m3
Cena wyjściowa: 20 912 zł (brutto)

2) - 94l masa do pozyskania wg szacunku brakarskiego 116m3
Z rozbiciem na poszczególne sortymenty:
S2 So-65m3, S3 So-30m3, S4 So-15m3, M2 igl.-6m3
Cena wyjściowa: 19 758 zł (brutto)

3) - 95h masa do pozyskania wg szacunku brakarskiego 70m3
Z rozbiciem na poszczególne sortymenty:
S2 So-60m3, S4 So-6m3, M2 igl.-4m3
Cena wyjściowa: 12 732 zł (brutto)

4) - 101lx masa do pozyskania wg szacunku brakarskiego 560m3
Z rozbiciem na poszczególne sortymenty:
S2 So-450m3, S4 So-40m3, S2 Św-50m3, S4 Św-10m3, M2 igl.-10m3,
Cena wyjściowa: 104 030 zł (brutto)

5) - 106f masa do pozyskania wg szacunku brakarskiego 210m3
Z rozbiciem na poszczególne sortymenty:
S2 So-100m3, S4 So-100m3, M2 igl.10m3
Cena wyjściowa: 25 880 zł (brutto)

6) - 135j masa do pozyskania wg szacunku brakarskiego 165m3
Z rozbiciem na poszczególne sortymenty:
S2 So-130m3, S4 So-25m3, M2 igl.-10m3
Cena wyjściowa: 28 250 zł (brutto)

7) - 138h masa do pozyskania wg szacunku brakarskiego 96m3
Z rozbiciem na poszczególne sortymenty:
S2 So-65m3, S4 So-15m3, M2 igl.-8m3, S4 Brz-6m3, M2 liść.-2m3
Cena wyjściowa: 14 838 zł (brutto)

8) - 139d masa do pozyskania wg szacunku brakarskiego 805m3
Z rozbiciem na poszczególne sortymenty:
S2 So-530m3, S4 So-250m3, M2 igl.-25m3
Cena wyjściowa: 121 820 zł (brutto)

9) - 140h masa do pozyskania wg szacunku brakarskiego 122m3
Z rozbiciem na poszczególne sortymenty:
S2 So-90m3, S4 So-10m3, M2 igl.-8m3, S4 Brz-6m3, S4 Os-5m3, M2 liść.-3m3
Cena wyjściowa: 19 986 zł (brutto)

2.Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa i po przeprowadzeniu w/w prac zobowiązany jest do przetransportowania drewna na plac składowy wskazany przez Konserwatora Obwodu Ochronnego Smołdzino lub osobę wyznaczoną przez Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego.

3.Szczegółowy podział na sortymenty, oraz szczegółowa masa surowca drzewnego będzie określana na bieżąco podczas wykonywania prac i odbioru drewna oraz podsumowana po zakończeniu prac w danym wydzieleniu. Oferent zapłaci za faktyczną ilość pozyskanego drewna.

4.Oferty opiewające na niższą cenę niż cena wyjściowa za drewno podane w ogłoszeniu, zostaną uznane za nieważne - jako nie spełniające warunków ogłoszenia.

5.Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych, na poszczególne wydzielenia oraz nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych na poszczególne sortymenty.

6.Warunkiem podpisania umowy, po wybraniu oferty jest dokonanie wpłaty w wysokości 10% ceny wyjściowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

7.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wpłacić przed podpisaniem umowy na konto Słowińskiego Parku Narodowego Bank NBP OO Gdańsk Nr 54 1010 1140 0032 9022 3100 0000

8.W przypadku nie wpłacenia zabezpieczenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu Słowiński Park Narodowy zastrzega prawo wyboru następnej, najwyższej cenowo oferty.

9.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Oferta - zakup drzewa na pniu w Obwodzie Ochronnym Smołdzino" w sekretariacie Słowińskiego Parku Narodowego ul. Boh Warszawy 1 w Smołdzinie w terminie do dnia 03-03-2011 r. do godz.10:00. Niedopuszczalna jest modyfikacja oferty po terminie określonym jako termin złożenia oferty. 10.Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania oferenta.

11.Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto za kupno drewna na pniu oferowanego w ogłoszeniu.

12.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03-03-2011 r. o godz. 10:30 w siedzibie Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, pokój nr 4, gdzie nastąpi publiczne otwarcie ofert. Termin związania ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu przetargu drogą pisemną.

13.Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

14.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone przez Oferenta, który został wybrany przepada na rzecz Ogłaszającego przetarg w przypadku uchylania się Oferenta od zawarcia umowy. Nie podpisanie umowy w ciągu 10 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu potraktowane zostanie jako uchylenie się od zawarcia umowy.

15.Termin rozpoczęcia prac na wskazanych w ogłoszeniu powierzchniach określa się na dzień podpisania umowy i ich zakończenia na 15 grudnia 2011 r.

16.Wymagany maksymalny okres niezbędny do zrealizowania umowy to 15 grudnia 2011r.. Ostateczny termin wywozu drewna poza obszar Słowińskiego Parku Narodowego określa się na dzień 31 grudnia 2011 r.. Wszelkich wyjaśnień udziela Andrzej Wróbel oraz Jacek Cichewicz w siedzibie Słowińskiego Parku Narodowego, ul. Boh Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino, w pokoju nr 3, telefon (0-59) 8489140 lub 505 028 871 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

17.Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drzewa w tym. :

1) zabezpieczenie i oznakowanie terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi,

2) wypłata odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub osobom trzecim,

3) ewentualne wyłączenie linii energetycznych lub telekomunikacyjnych,

4) uprzątnięcie drzew, gałęzi ponosi Oferent

. 18.Oferenci przed złożeniem oferty zobowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży w Obwodzie Ochronnym Smołdzino po wcześniejszym skontaktowaniu się z konserwatorem Obwodu Ochronnego Smołdzino Leszkiem Jurałowiczem pod nr telefonu 519 157 661.

19.Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

20. Ogłaszający przetarg uzna za nieważne oferty niespełniające wymogów ogłoszenia.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..