Rozwój bazy edukacyjnej SPN

logo

W dniu 15 listopada 2016 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowany przez Pana Romana Wójcika – Zastępcę Prezesa Zarządu zawarł umowy z parkami narodowymi na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Typ projektu 2.4.6a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegającej parkom narodowym.

Słowiński Park Narodowy na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0008/16-00 realizować będzie projekt pod nazwą „Nawigacja w Przyszłość - Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo-Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego jako nowoczesne narzędzie programu edukacji ekologicznej Słowińskiego Parku Narodowego”. Całkowity koszt projektu to 6 233 021zł, natomiast wartość dofinansowania (środki Funduszu Spójności) stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych, tj. 4 328 516 zł.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 stycznia 2017 r., zakończy natomiast 31 grudnia 2018 r. Głównym celem projektu jest utworzenie w zabytkowej „Osadzie Latarników” w Czołpinie bazy edukacyjnej dla realizacji programu ośrodka edukacji ekologicznej Słowińskiego Parku Narodowego, uzupełnionego o treści programowe w zakresie ochrony wartości kulturowych obszaru Parku oraz kształtowania postaw prośrodowiskowych. Planujemy zastosować w obiekcie rozwiązania technologiczne prezentujące w sposób atrakcyjny i efektywny treści programowe w zakresie aktywnych i biernych technik edukacji.

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..