Światowy Dzień Mokradeł – 2 lutego 2012r

Już 2 lutego obchodzić będziemy kolejny Światowy Dzień Mokradeł, upamiętniający niezwykłe i szczególnie ważne wydarzenie – podpisanie, a tym samym powołanie międzynarodowego układu (porozumienia) dotyczącego ochrony przyrody. Konwencja ramsarska, a właściwie „Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego”, bo właśnie o ten akt chodzi, weszła w życie w roku 1975 i w przeciągu ponad 35 lat stała się jednym z najważniejszych dokumentów w swojej dziedzinie, dając sygnatariuszom formalną podstawę do objęcia ochroną szczególnie cennych ekosystemów związanych z wodą (w tym torfowisk, zbiorników wodnych, cieków czy terenów znajdujących się na ich styku). Nadrzędnym celem ochrony stało się zabezpieczenie terenów - ostoi ptaków, dla których ekosystemy te pozostawały nie tylko miejscem lęgowym, ale również niezastąpionym żerowiskiem i miejscem odpoczynku. Do dziś, stronami układu pozostaje 160 państw, które sygnowały do listy obszarów Ramsar 1976 obiektów o łącznej powierzchni 190 789 320 ha (styczeń 2012r.).
Jak co roku, Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest pod szczególnym hasłem. Tegoroczny temat – „Mokradła a Turystyka” jest próbą podkreślenia zależności zachodzących pomiędzy obszarami podmokłymi, a obserwowanym zjawiskiem dobrowolnej migracji ludzi. Temat ten jest także próbą określenia możliwości trwałego istnienia mokradeł, przy jednoczesnym rozwoju i funkcjonowaniu lokalnych społeczeństw. Jak wykazują doświadczenia, odpowiedzialna turystyka jest w stanie wspierać mokradła, zapewniając jednocześnie godną egzystencję ludziom. Zjawisko to staje się istotne w obserwowanej w ostatnich latach sytuacji, w której obszary mokradeł pozostają jednym z głównych celów międzynarodowego ruchu turystycznego. Bogactwo ich form – począwszy od niezwykłych elementów przyrody nieożywionej (gór, jaskiń) przez szczególnie różnorodne i bogate życie podwodnego świata raf koralowych, kończąc na obiektach cechujących się nagromadzeniem elementów dziedzictwa kulturowego, staje się prawdziwym magnesem przyciągającym turystów z całego świata. Jak wskazują badania, tylko w roku 2010 liczba zagranicznych turystów osiągnęła 940 milionów, a w latach następnych (do 2020 r.) prognozuje się wzrost tej wartości do ok. 1,6 miliarda. Na całym świecie działalność gospodarcza generowana przez podróże i turystykę stanowi około 5% PKB, zapewniając zatrudnienie dla 6-7% ludności. Połowa międzynarodowego ruchu turystów skierowana jest do obszarów podmokłych wszystkich typów, w szczególności zaś dotyczy obszarów przybrzeżnych. Wydatki związane z tym ruchem szacuje się na około 925 miliardów USD rocznie. Gdy dodamy do tego krajowy ruch turystyczny i rekreacyjne, jednodniowe wycieczki, wartość ekonomiczna generowana przez turystykę „mokradeł” kształtuje się na niezwykle wysokim poziomie. Warto zauważyć też, że turystyka jest tylko jedną z usług skupiających się wokół ekosystemów mokradeł, a jej trwałość przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska, jest w stanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie innych usług.
Powyższa tematyka poruszana będzie podczas 11 Konferencji Sygnatariuszy Konwencji w czerwcu 2012 roku w Bukareszcie. Tak jak w przypadku poprzednich konferencji zaproponowano temat przewodni, który tym razem brzmi „Mokradła, turystyka i rekreacja”. Wielką nadzieją pozostaje przekonanie, że wypracowanie oficjalnego stanowiska (aktu) ułatwi w przyszłości podejmowanie decyzji i planowanie w sektorach mających wpływ na środowisko mokradeł. Współpraca Sekretariatu Ramsar z wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych - Światową Organizacją Turystyki (UNWTO), pozwala wierzyć, że międzynarodowa i międzysektorowa współpraca gospodarcza może zapewnić „mądre” wykorzystanie terenów podmokłych, a idea zrównoważonej turystyki czy ekoturystyki jako świadectwa zrównoważonego rozwoju społeczeństw, pozostanie nam wszystkim szczególnie bliska.

 

Pobierz: broszura, poster

Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..