Świat zwierząt

Świat zwierząt.

 

łątki dzieweczki (ważki)

Najliczniejszą grupą zwierząt Parku są owady; przybliżona suma znanych gatunków wynosi 490. Wśród nich wykazano obecność 30 gatunków znajdujących się pod ochroną ścisłą oraz 4 gatunki chronione częściowo. Najwięcej chronionych należy do chrząszczy; poza 15 gatunkami biegaczy Carabus spp. są to jeszcze – pływak lapoński Dytiscus lapponicus, kozioróg bukowiec Cerambyx scopolii, tęcznik mniejszy Calosoma inquisitor i pachnica dębowa Osmoderma eremita. Ochronie ścisłej podlega także 5 gatunków ważek, 3 gatunki trzmieli i 3 gatunki motyli. Ochroną częściową są objęte 2 gatunki trzmieli oraz 2 gatunki mrówek.Grupa mięczaków (malakofauna) Słowińskiego Parku Narodowego reprezentowana jest przez 70 gatunków należących do dwóch gromad: ślimaków Gastropoda małży Bivalvia. Najliczniejszym mięczakiem Parku jest omułek jadalny Mytilus edulis, który tworzy liczne podwodne skupiska na dnie Bałtyku. Z kolei najrzadszym małżem jest słodkowodna szczeżujpętlak czteropaskowy (kózkowate)a wielka Anodonta cygnaea, która podlega ścisłej ochronie.

Bardzo interesującym, innym bezkręgowcem jest także niepozorny skorupiak - zmieraczek plażowy Talitrus saltator. Ten nocny "czyściciel plaż" (odżywia się martwą materią organiczną) ma, na rozległych i piaszczystych plażach słowińskich, znakomite warunki bytowania.

Zbiorniki wodne są miejscem życia wielu gatunków ryb. Ogółem w Parkowych wodach morskich i słodkich stwierdzono około 60 gatunków ryb oraz gatunki kręgoustych (minogów). W jeziorach SPN, obok przedstawicieli ichtiofauny typowo słodkowodnej, spotkać można ryby morskie, natomiast w przybrzeżnej strefie wód Bałtyku - ryby słodkowodne. W ekosystemach wodnych SPN żyją również gatunki dwuśrodowiskowe, czyli takie, które część życia spędzają w morzu, a część - w wodach śródlądowych. Należą do nich ryby wędrowne takie jak.: łosoś Salmo salartroć S. trutta i węgorz Anguila anguila, czy przedstawiciel kręgoustych - minóg morski Pteromyzon marinus.

paskówki

żmija

Fauna lądowych kręgowców zmiennocieplnych Słowińskiego Parku Narodowego reprezentowana jest przez 10 gatunków płazów i 5 gatunków gadów (powyższe liczby świadczą o wysokiej bioróżnorodności w tej grupie zwierząt na tle kraju, bowiem ogółem w Polsce stwierdzono występowanie zaledwie 18 gatunków płazów i 8 gatunków gadów). Batrachofaunę Parku tworzą przedstawiciele obu rzędów płazów - płazy bezogonowe i ogonowe. W pierwszej z nich stwierdzono obecność 2 gatunków ropuch: ropuchę szarą Bufo bufo i ropuchę paskówkę B. calamita. Spośród żab najczęściej spotykane są żaby brunatne, takie jak: żaba trawna Rana temporaria i żaba moczarowa R. arvalis. Nieco rzadziej występują tu następujące gatunki żab zielonych: żaba jeziorkowa Rana lessonaeżaba wodna R. esculenta i żaba śmieszka R. ridibunda. Poza ropuchami i żabami dość licznie występującym tu płazem bezogonowym jest grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus. Do płazów ogonowych zaliczamy 2 przedstawicieli: traszkę grzebieniastą Triturus cristatus oraz traszkę zwyczajną T. vulgaris. Gady Słowińskiego Parku Narodowego reprezentowane są  przez 3 gatunki z rodziny jaszczurkowatych: jaszczurkę zwinkę Lacerta agilisjaszczurkę żyworodną L. vivipara i padalca zwyczajnego  Anquis fragilis oraz 2 gatunki węży: zaskroniec zwyczajny Natrix natrix (niejadowity) oraz żmija zygzakowata Vipera berus (jadowita).

mysikrólik

lelek

Spośród 450 gatunków ptaków zaobserwowanych w Polsce, na obszarze Parku od początku XX wieku stwierdzono łącznie 270gatunków, a wśród nich odnotowano 181 gatunki, które przystępowały, bądź przez cały czas przystępują, do lęgów. Pozostałe 89 gatunków pojawia się w trakcie wędrówek, spędza tu zimę lub nieregularnie zalatuje. W grupie ptaków uznanych za lęgowe na obszarze SPN - 176 gatunków objętych jest ochroną ścisłą, a 5 - ochroną  częściową. Należą do nich 3 gatunki ptaków krukowatych, pospolitych na terenie całego kraju, tj.: kruk Corvus coraxwrona Corvus corone cornix i sroka Pica pica oraz mewa srebrzysta Larus argentatusi kormoran czarny Phalacrocorax carbo. Dwa ostatnie gatunki kojarzone są w Parku z Wyspą Kamienną na jeziorze Gardno, na której w przeszłości odnotowano pierwsze lęgi tej mewy w kraju oraz odkryto wyjątkową, usytuowaną na ziemi, kolonię lęgową kormorana. Obecnie, z powodu wysokiego stanu wód w okresie wiosennym i wlewów wód słonych do jeziora w okresie sztormów (tzw. cofka), wyspa ta nie jest już wykorzystywana do zakładania gniazd przez te gatunki. Wśród ptaków lęgowych SPN są też pospolite gatunki łowne: łyska Fulica atra, cyraneczka Anas crecca, krzyżówka A. platyrhynchos, głowienka Aytha ferina, czernica A. fuligula, jedyny w kraju lęgowy gatunek gęsi – gęgawa Anser anser oraz największy gołąb - grzywacz Columba palumbus. Przedstawiciele awifauny omawiani poniżej to gatunki objęte ochroną ścisłą. Spośród drapieżników dziennych na uwagę zasługuje obecność kilku par bielika Haliaeetus albicillakani rudej Milvus milvusbłotniaków - stawowego Circus aeruginosus i łsieweczki obrożneąkowego C. pygargus. Z sów - drapieżników aktywnych nocą, występują m. in.: puchacz Bubo bubo - największa europejska sowa, włochatka Aeogolius funereus, której charakterystycznym siedliskiem są górskie lasy ze świerkiem i jodłą, natomiast na Pomorzu preferuje lasy bukowe z udziałem drzew iglastych oraz  rzadka uszatka błotna Asio flammeus. Z uwagi na obfitość w Parku mokrych i wilgotnych środowisk licznie reprezentowana jest grupa ptaków tzw. wodno-błotnych, do której należą, bardzo cenne i coraz rzadziej spotykane, takie gatunki jak np.: kszyk Gallinago gallinago,   brodziec krwawodzioby Tringa totanus, kaczki: płaskonos Anas clypeataróżeniec A. acuta ohar Tadorna tadorna i wiele innych. Aż 35 gatunków odbywających lęgi w Parku znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, przy czym 20 z nich należy do gatunków wysokiego ryzyka, narażonych na wyginięcie. Zaliczyć do nich można: sieweczkę obrożną Charadrius hiaticula oraz  rybitwę białoczelną Sterna albifrons. Pozostałych 15 to gatunki niższego ryzyka lub, na razie, nie zagrożone. Przez obszar Słowińskiego Parku Narodowego przebiega jedna z głównych tras wiosennych i jesiennych wędrówek ptaków. Do regularnie pojawiających się w Parku migrantów zaliczono 151 gatunków. Ustalono również, że 73 gatunki spędzają tu zimę. Wyróżniającym i jednocześnie bardzo spektakularnym zjawiskiem jest okresowa koncentracja żurawia Grus grus w okolicach Krakulic nad jeziorem Łebsko. W okresie migracji jesiennej jego liczebność dochodzi nawet do 7000 osobników. Faunę ptaków nielęgowych pojawiających się na obszarze SPN cechuje ogromna różnorodność gatunkowa. Część ptaków związana jest z morzem i najczęściej obserwowana zimą - na przybrzeżnych wodach Bałtyku. Są to m. in.: nur rdzawoszyi Gavia stellatanur czarnoszyi G. arcticakaczki: edredon Somateria mollisimamarkaczka Melanitta nigrauhla Melanitta fuscalodówka Clangula hyemalisszlachar sarnyMergus serrator. Na dużych jeziorach (Łebsko i Gardno) zatrzymują się liczne stada gęsi: białoczelnej Anser albifrons i zbożowej A. fabalis. Coraz częściej spotkać można bernikle i łabędzie: krzykliwego Cygnus cygnus i czarnodziobego C. columbianus, jak również duże grupy takich gatunków kaczek jak np.: czernica Aytha fuligula, głowienka A. ferina, cyraneczka Anas crecca, krzyżówka A. platyrhynchosświstun A. penelope. Przez obszar SPN wędrują liczne gatunki ptaków siewkowatych, które pożywiają się przy brzegach jezior, na pastwiskach i podmokłych łąkach, np.: ostrygojad Haematopus ostralegusbiegus malutki Calidris minutabiegus krzywodzioby C. ferrugineabiegus rdzawy C. cannutusbrodziec śniady Tringa erythropuskulik mniejszy Numenius phaeopus i. in. Na obszarze Parku odnotowano również gatunki bardzo rzadkie, sporadycznie zalatujące do Polski, takie jak: nur lodowiec Gavia immerczerwonak Phoenicopterus ruberbirginiak Polysticta stelleriturkan Somateria spectabilis, błotniak stepowy Circus macrourusmornel Charadius morinellussowa śnieżna Nyctea scandiacaświergotek szponiasty Anthus richardi i in. 

Tliseriofauna Słowińskiego Parku Narodowego jest bogata - występuje tu około 60% spośród stwierdzonych w Polsce gatunków ssaków. Wśród najbardziej cennych gatunków (umieszczonych, z różnym statusem, w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt) wymienić można: rzęsorka mniejszego Neomys anomalusmroczka posrebrzanego Vespertilio murinus, morświna Phocoena phocoenafokę szarą Halichoerus grypus. Poza tym optymalne warunki bytowania w Parku znajdują także liczne populacje następujących zwierząt - cennych na skalę europejską: bobra Castor fiberwydry Lutra lutra, 10 gatunków nietoperzy, z których trzy - mopek Barbastella barbastellusborowiec wielki Nyctalus noctula i, wymieniony już wyżej, mroczek posrebrzany,  są dodatkowo wpisane na Czerwoną Listę Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. SPN jest także miejscem występowania lisa Vulpes vulpes, borsuka Meles meles i zająca szaraka Lepus europaeus. Do stałych składników fauny drapieżnej należy zaliczyć także jenota Nyctereutes procyonoides i norkę amerykańską Mustela vison. Niestety, ich obecność pokrywa się z nagłymi spadkami liczebności ptaków wodno-błotnych. Ostatnio stwierdzono też tropy rysia Lynx lynx i zaobserwowano wilka Canis lupus. W wielu miejscach na terenie Parku można zobaczyć „na żywo”, a także liczne ślady obecności ssaków kopytnych takich jak: dziki Sus strofasarny Capreolus capreolusjelenie europejskie Cervus elaphus. Gody (rykowisko), najliczniejszego z nich - jelenia są jednym z ciekawszych zjawisk jakie można obserwować, na rozległych obszarach łąk słowińskich, w okresie wczesnej jesieni.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie dostosowując serwis do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje naszą politykę prywatności. Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..